Et lekent kjøkken

Det avlange kjøkkenet krevde smart innredning, og Tone fikk god hjelp av en kjøkkenplanlegger hos Bulthaup. Den lange kjøkkenøya er funksjonell og estetisk, og rommet blir godt utnyttet med en slik løsning. Foto: Yvonne Wilhelmsen
Det avlange kjøkkenet krevde smart innredning, og Tone fikk god hjelp av en kjøkkenplanlegger hos Bulthaup. Den lange kjøkkenøya er funksjonell og estetisk, og rommet blir godt utnyttet med en slik løsning. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Interiørstylisten skapte en stram, praktisk og leken kjøkkeninnredning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tones kjøkkentips

  • Når du plan­leg­ger et kjøk­ken må du tør­re å bru­ke rom­met. Jeg valg­te et lite kjøk­ken­bord og pri­ori­ter­te nok skuf­fer, skap og en her­lig, di­ger øy.
  • Ikke tenk klas­sisk kjøk­ken­løs­ning med over­skap – det kan gi et tungt ut­trykk.
  • Skuf­fer gir deg bed­re over­sikt og er ryddigere å bruke.
  • Finn deg en god kjøk­ken­plan­leg­ger, de kan se løsninger som du ikke ser.
  • Alt må ikke matche og passe sammen. Lek deg med farger og kombinasjoner. Det gir personlighet og karakter.

Flere tips og ideer på @tonekrok

Innredning av en bolig byr for mange på en økonomisk utfordring, på den måten at det man ønsker seg har en for høy prislapp. Interiørstylist Tone Kroken fikk den utfordringen da hun skulle innrede kjøkkenet i sin nyinnkjøpte leilighet på Frogner i Oslo.

Hun hadde én ting klart da hun skul­le vel­ge kjøk­keninnredning. Det skul­le være fra Bulthaup. Hun had­de levd med Bulthaup-kjøkken i 16 år, og var så for­nøyd at det vil­le hun fortsette å ha.

Kjøkkeninnredning fra Bulthaup og Ikea

Men en stiv pris på inn­red­nin­gen krev­de en krea­tiv løs­ning. Re­sul­ta­tet ble å kom­bi­ne­re de­ler av det eks­klu­si­ve kjøk­ke­net med høy­skap fra Ikea. Med rom­met var det også noen ut­ford­rin­ger, men det fant in­ter­iør­sty­lis­ten gode løsninger på.

– For­men på kjøk­ke­net min­net om en av­lang og smal tog­ku­pe, men ved å set­te inn en lang kjøk­ken­øy fikk jeg bukt med den fø­lel­sen, forteller Tone.

Ved kjøkkenøyen fra Bulthaup kan Tone lage mat, skravle med venner og familie – og her har hun også en hyggelig frokostplass. Øya er blitt lei­lig­he­tens so­si­a­le sam­lings­plass. Her kan Tone være sosial mens hun lager mat.

Les også: Vurderer du kjøkkenøy?

(Saken fortsetter under)

Tone Kroken har kombinert innredning fra Bulthaup med høyskap fra Ikea. Den eksotiske lounge-kroken blir et samlingssted når Tone har selskap, og består av tøffe elementer hun had­de fra før. De to Tulip-stolene fra Saarinen er kombinert med en brukt daybed, som Tone har kledd med nytt tekstil, og et sidebord i stål fra balzac.no. Gulvet er det originale tregulvet fra 1890-tallet. Det er malt med tre lag trestjernes gulvmaling i fargen Tidløs. Lampen er fra Tom Dixon, og bildet fra Eske. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Spisebordet måtte vike for favorittfotografiet

Det and­re ele­men­tet som ble fø­ren­de for in­ter­iø­ret var et fotografi Kroken hadde sett på re­stau­ran­ten Ko­lo­ni­a­len på Bislet. Hun falt pla­dask for det.

– Jeg bare måt­te ha det, og det skul­le hen­ge på kjøk­ke­net. Imidlertid var det akkurat samme stedet jeg had­de tenkt til å set­te spi­se­bor­det.

Interiørstylist Tone Kroken elsker det nye kjøkkenet sitt, og er spesielt fornøyd med kjøkkenøya fra Bulthaup. Foto: Yvonne Wilhelmsen
Interiørstylist Tone Kroken elsker det nye kjøkkenet sitt, og er spesielt fornøyd med kjøkkenøya fra Bulthaup. Foto: Yvonne Wilhelmsen

Men sty­lis­ten er snar med å snu seg rundt og se gode løs­nin­ger, og pla­nen om spi­se­bord måt­te der­med vike. Spi­se­om­rå­det ble i stedet inn­re­det som en re­tro loun­ge med ek­so­tis­ke innslag. Legg bare merke til hva de store grønne plantene gjør med rommet!

– Jeg vil­le at bil­det skul­le kom­me til sin rett, og ikke skju­les av spi­se­bor­det, så da end­te spisebor­det i stuen ved siden av. De kule Tu­lip-sto­le­ne var ak­ku­rat det som mang­let, og sam­men med en rosa daybed er kroken komplett. Dagsengen skul­le egent­lig stå i stu­en, men plut­se­lig opp­da­get jeg at den pas­set per­fekt på kjøkkenet.

Tone Kroken els­ker re­tro 70-tallsstil og liker at ting har pa­ti­na og sjel. Selv om kjøk­ke­net i seg selv er stramt, tren­ger ikke møb­le­ne være for strig­let.

– Alt må ikke pas­se el­ler mat­che, det er det som gjør at in­ter­iø­ret blir over­ras­ken­de og per­son­lig, un­der­stre­ker hun.

Les også: Slik spraylakkerer du kjøkkenet

Alt skal ikke matche i innredningen

Det sto­re fo­to­gra­fi­et er et eks­em­pel på at Tone ikke tenk­te for mye på far­ge­kom­bi­na­sjo­ner da hun hang det opp. Veg­ge­ne er malt med blå kalk­ma­ling, og har en an­nen blå­far­ge enn bil­det.

Hun ante ikke om det pas­set før bil­det var på plass, men iføl­ge Tone er det ak­ku­rat det som gjør at in­ter­iø­ret blir så tøft. Og hun får ikke un­der­stre­ket det nok, vi må slut­te å være så opp­tatt av at alt mat­cher.

Tid­li­ge­re har det mes­te vært hvitt rundt hen­ne, men nå har hun malt både veg­ger, høy­skap og lis­ter blått. Til og med pa­nel­ov­nen fikk et malings­strøk.

Det lyse gulvet gravde hun frem fra lag på lag med ulike belegg og tepper. 1890-talls gulvet er malt lyst, og har akkurat det uttrykket som Tone elsker.

Grøn­ne plan­ter er en annen vik­tig in­gre­di­ens for at hun skal tri­ves, og den høye pal­men er fa­vo­rit­ten. Den gir rommet et ek­so­tisk preg, og as­so­sia­sjo­ner til syd­li­ge strøk.

– Loun­gen og kjøkkenet er det per­fek­te ste­det å være so­si­al, el­ler bare lese en bok mens det koker i grytene. Når jeg har fest er det her alle sam­les, sier Tone.

Les også:

Fra mørk modernisme til lys nostalgi

Ville ha landlig stil på kjøkkenet

– Kjøkkenet skulle være pent og praktisk

Saken er opprinnelig publisert på Klikk.no

Personvernpolicy