Else Marie ble mor som 44-åring

IKKE BARE IDYLL: - Det er slitsomt å amme, særlig når man har brystbetennelse. Den nybakte mammaen Else Marie er ikke redd for å si det som det er - denne gangen. © Marie von Krogh
IKKE BARE IDYLL: - Det er slitsomt å amme, særlig når man har brystbetennelse. Den nybakte mammaen Else Marie er ikke redd for å si det som det er - denne gangen. © Marie von Krogh
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Førti er de nye trettiårene!

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det om am­ming had­de jeg ald­ri vå­get å si som ung mor, sier hun og skratt­ler mens hun sen­der lan­ge, be­den­de blikk mot den so­vende prin­ses­sen i so­fa­en.

Brys­te­ne til mor er i ferd med å bli sprengt av melk og var­me.

– Jeg am­mer så len­ge jeg or­ker. Det har blitt folk av dem som har fått flas­ke­melk også, min­ner hun om.

BARNEVAKT: Storesøster Merethe Tunge Stangeland (21) er på besøk fra studier i London. Å føde henne var tøffere enn å føde som 44-åring, forteller Else Marie. © Marie von Krogh
BARNEVAKT: Storesøster Merethe Tunge Stangeland (21) er på besøk fra studier i London. Å føde henne var tøffere enn å føde som 44-åring, forteller Else Marie. © Marie von Krogh

Da Hjem­met kom­mer til den sto­re ene­bo­li­gen i Sola uten­for Stav­an­ger, er det en knapp uke si­den Else Ma­rie Stangeland Kearney (44) fra Sola fød­te Ma­rie Vic­to­ria, og ved inn­gangs­dø­ren står to inn­pak­ke­de bloms­ter­opp­sat­ser som Else Ma­rie pluk­ker med seg da hun vi­ser oss opp og inn i stu­en, som den nye ver­dens­bor­ge­ren har satt sitt ty­de­li­ge preg på.

Mins­te­jen­ta so­ver fre­de­lig på so­fa­en, mens sto­re­bror Liam og pap­pa Dar­ren har di­ver­se ak­ti­vi­te­ter å holde på med ute i ha­gen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Før­ti er de nye tret­ti­åre­ne

I juli 2015 ble hun mor for tred­je gang, og in­gen skal kom­me og for­tel­le hen­ne noe som helst, for al­de­ren har gitt hen­ne mot, er­fa­ring og ro til å vite hva som fun­ge­rer best for hen­ne og bar­na.

Hun ten­ker sjel­den på at hun er gam­mel mor.

– Det er min bu­si­ness hvor gam­mel jeg er, og husk 40-årene er de nye 30-årene. Hvor gam­le vi vir­ker, hen­ger mye sam­men med hvor­dan vi kler og opp­fø­rer oss, på­pe­ker hun.

FØLER SEG IKKE GAMMEL: - 44 år er ikke lenger noen alder. 40-årene er de nye 30-årene, sier Else Marie, som nyter dagene sammen med Marie Victoria. © Marie von Krogh
FØLER SEG IKKE GAMMEL: - 44 år er ikke lenger noen alder. 40-årene er de nye 30-årene, sier Else Marie, som nyter dagene sammen med Marie Victoria. © Marie von Krogh

Hele 21 år er det mel­lom den før­s­te og sis­te fød­se­len til Else Ma­rie. Hun kan ennå hus­ke hvor­dan hun gråt i bi­len på vei hjem fra sy­ke­hu­set med den før­s­te­fød­te, over­man­net av an­svar og uro.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Både fød­se­len og ti­den et­ter­på var tøf­fe­re da jeg var ung enn nå, un­der­stre­ker Else Ma­rie.

Det var ald­ri pla­nen å få fle­re barn enn Me­re­the (21), for da dat­te­ren var to og et halvt år, ble Else Ma­rie ale­ne­mor. Åre­ne gikk og hun møt­te ald­ri noen det fris­tet å få fle­re barn med, helt frem til hun møt­te eng­elsk­man­nen Dar­ren Kear­ney.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dar­ren som er fem år yng­re enn Else Ma­rie, had­de in­gen barn fra før. Hun had­de der­for in­gen pro­ble­mer med å for­stå at han øns­ket seg sin egen fa­mi­lie, men hun ad­var­te ham om at det ikke var sik­kert det vil­le bli så en­kelt si­den hun snart var 40 år.

– Jeg har all­tid trodd at jeg vil­le bli far på et el­ler an­net tids­punkt. For meg var det ikke vik­tig om det skjed­de da jeg var i 20-­år­ene el­ler i 30-årene, el­ler hvor man­ge barn jeg skul­le ha. Det vik­tig­ste var at si­tua­sjo­nen lå til ret­te. Og op­ti­mis­tisk som jeg er av na­tur, så tenk­te jeg ikke på al­de­ren vår som noen hind­ring for at jeg skul­le få bli far. Og tak­ket være litt flaks er vi nå en fa­mi­lie på fem, sier en lyk­ke­lig Dar­ren (39).

Fødselsfakta

I 2014 var gjennomsnittsalderen på alle fødende kvinner i Norge 30,6 år. I gjennomsnitt får vi nå barn fem år senere enn forrige generasjon.

Noen er ufruktbare allerede som 35-åringer. En kvinne kan være infertil hele 10 år før overgangsalderen starter. Gjennomsnittsalderen for overgangsalder i Vesten er 51,4 år. Tallet på kvinner mellom 45 og 49 år som har født barn har økt de siste årene, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Gravide over 40 år har rundt 50 prosent risiko for spontanabort. Risikoen for kromosomavvik hos fosteret er også høyere. Eldre gravide får også noe oftere svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og høyt blodtrykk.

For det tok ikke lan­ge ti­den å bli gra­vid, og et­ter ni gan­ske pro­blem­frie må­ne­der, kom søn­nen til ver­den. Liam ble for­løst med kei­ser­snitt for­di han lå med rum­pa først. Med mins­te­jen­ta Ma­rie Vic­to­ria måt­te fød­se­len set­tes i gang, og mot slut­ten fikk Else Marie epi­du­ral, noe som gjor­de pres­sin­gen til en drøm.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Di­no­saur-mor»

Else Ma­rie er godt for­nøyd med opp­føl­gin­gen hun fikk på sy­kehu­set.

– Jeg ble for­sik­ret om at selv om det var 21 år si­den sist fød­sel, hus­ket krop­pen hva den skul­le gjø­re. Pas­sa­sjen vil­le frem­de­les være tøye­lig for­di den al­le­re­de had­de vært gjen­nom det trøk­ket som en fød­sel er. Det er alt­så bare en myte at man er som førs­te­gangs­fø­den­de å reg­ne der­som det går et visst an­tall år mel­lom føds­le­ne.

En test før mins­te­jen­ta kom vis­te at Else Ma­rie sin bio­lo­gis­ke al­der bare var 31 år, og at hun var vel­dig frukt­bar. Men selv om hun både har gode egg og er svært fer­til, blir det ikke fle­re barn i hjem­met på Sola.

– Da får Dar­ren fin­ne seg en an­nen, sier hun og ler godt.

– For­eld­re­ne mine er irs­ke og kom­mer fra sto­re fa­mi­li­er slik det er van­lig i ka­tols­ke Ir­land. Jeg har fle­re gan­ger spøkt med Else Ma­rie og sagt at vi ikke gir oss før vi har syv barn. Men da får jeg høf­lig be­skjed om å få de fire som mang­ler med en an­nen. Der­som vi had­de truf­fet hver­and­re tid­li­ge­re, tror jeg Else Ma­rie og jeg had­de nær­met oss syv barn nå, sky­ter Dar­ren inn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han leg­ger til at han som godt vok­sen far li­ke­vel har ri­ke­lig med ener­gi til å hans­kes med sine små. I til­legg er både hjem, jobb og øko­no­mi på plass, noe han vet å set­te pris på.

Else Ma­rie vet at hun langt i fra er ale­ne om å være små­barns­mor i en al­der av 40 pluss.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er man­ge. Da jeg var på sy­ke­hu­set, så jeg man­ge i kor­ri­do­re­ne som var et sted mel­lom 35 og 40 år. Da mo­ren min skul­le ha barn som 31-år­ing, ble hun klas­si­fi­sert som eld­re fø­den­de. I den tiden had­de vel jeg fått mer­ke­lap­pen di­no­saur-fø­den­de, spø­ker ro­ga­lands­kvin­nen.

Ikke fos­ter­vanns­prø­ve

Da hun var gra­vid i 1994 strei­fet det ikke tan­ke­ne hen­nes at bar­net kun­ne ha Downs syndrom. Hun tenk­te mer på det­te da hun ven­tet de to yng­ste.

Else Ma­rie tok noen tes­ter for å kart­leg­ge fos­te­rets til­stand i de to sis­te svan­ger­ska­pe­ne, men ikke fos­ter­vanns­prø­ve. 44-år­in­gen pre­si­se­rer at hun også had­de tatt imot et sykt barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
TAKKNEMLIG: Else Marie og Darren gleder seg til å være småbarnsforeldre i årene som kommer. Ingen føler at alderen hemmer dem. © Marie von Krogh
TAKKNEMLIG: Else Marie og Darren gleder seg til å være småbarnsforeldre i årene som kommer. Ingen føler at alderen hemmer dem. © Marie von Krogh

For Else Ma­rie kan tri­ves med li­vet som det er, og ja­ger ikke et­ter det så­kal­te per­fek­te, hel­ler ikke når det gjel­der kropp.

Pres­set unge mød­re opp­le­ver i dag skrem­mer hen­ne. Selv har hun et svært av­slap­pet for­hold til eget ut­se­en­de, og sy­nes synd på kvin­ner som tror de må stil­le med fla­te mage rett fra føde­sen­gen. For hen­ne er det en stor gle­de å ha en sterk og sunn kropp som tå­ler en støyt.

Et mu­lig mi­nus med å bli mor sent, er at hun må reg­ne med å bli en gan­ske gam­mel bes­te­mor til Liam og Ma­rie Vic­to­ria sine barn, men Else Ma­rie trøs­ter seg med at folk flest le­ver len­ger i dag, og er ved bed­re hel­se. For­de­len er at hun har en vok­sen dat­ter som kan step­pe inn som bar­ne­vakt nå og da.

Fødselstall for eldre kvinner i Norge

(Tallene gjelder levendefødte.)

1972: 40-44 år: 832 barn. 45–49 år: 61 barn

1980: 40–44 år: 393. 45–49 år: 17

1990: 40–44 år: 694. 45–49 år: 31

2000: 40–44 år: 1137. 45–49 år: 31

2010: 40–44 år: 1929. 45–49 år: 97

2012: 40–44 år: 1928. 45–49 år: 107

2013: 40–44 år: 1950. 45–49 år: 80

2014: 40–44 år: 2024. 45–49 år: 127

(Kilder: SSB, Overgang.no og Oslo universitetssykehus.)

Else Ma­rie reg­ner med at hun vil få spørs­mål om at hun er bes­te­mor til sine to yng­ste barn, men det stres­ser hen­ne ikke i det hele tatt. Sto­re­søs­ter Me­re­the fikk al­le­re­de som 16-år­ing spørs­mål om hun var mo­ren til lil­le­bror Liam, sier mo­ren og ler sin smit­ten­de lat­ter.

– Å bli mor har ført meg til­ba­ke til start. Det er som om åre­ne kom­mer til­ba­ke, bare at nå er alt mye bed­re si­den jeg er tryg­ge­re på meg selv.

Les også:

Mamma reddet livet mitt

Frie mistet begge foreldrene

Hun ble gravid med sin store kjærlighet. Så fikk han ALS.