1. juli 2015 kommer de nye byggereglene

ENKLERE Å BYGGE: Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com).
ENKLERE Å BYGGE: Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com).

Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1 meter fra tomtegrensa. - Slikt kan det bli nabokrangler av.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Byggverkets avstand til nabogrense:

Slik er punktet om bygging i nærhet til nabogrense (du kan lese alle endringene her):

§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.

Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

  a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykkeellerb) ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, avstand til nabogrense, og beregningsmåten for høyde og avstand, samt for areal på byggverk som nevnt i tredje ledd bokstav b.

I januar i år gikk regjeringen ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut med en omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker.

Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg.

Blant annet åpnes det for at man skal få bygge opptil 50 kvadratmeter store bygg inntil 1 meter fra tomtegrensa, uten å måtte søke eller spørre naboen.

Og slikt kan det bli nabokrangler av.

- At det nå blir mulig å bygge garasje eller uthus opptil 50 kvadratmeter inntil 1 meter inntil nabogrensen, er typisk et forhold som det kan blir konflikter av, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, til Dinside.

- Forventer flere nabokrangler

Ifølge If, krangler vi som aldri før med naboen. Beregninger gjort av forsikringsselskapet, viser at det i løpet av ett år behandles rundt 4.000 nabotvister i rettssystemet, med en prislapp på til sammen 70 millioner kroner.

Det handler ofte om trær og busker, men nå ser de også en økning i tvistesaker som dreier seg om om grenser, veirett, snømåking, fordeling av fellesutgifter. Og med de nye byggereglene forventer forsikringsselskapet enda flere tvistesaker.

- Vi forventer at det kan komme flere nabokrangler i «kjølvannet» av det nye regelverket. Et viktig poeng er at så lenge den som bygger holder seg innenfor rammene , vil det ikke være rettslig grunnlag for å forfølge saken. Likevel tror vi at dette kan gi en liten økning i antall rettshjelpssaker, sier Vennesland til Dinside.

Les også: Inntil videre kan du bygge inntil 15 kvadratmeter uten byggemelding

1. juli 2015

De nye reglene skal altså gjøre det enklere for deg og meg å bygge på egen eiendom, i tillegg til at det skal sørge for en enklere prosess for byggenæringa - og mindre byråkrati hos kommunene.

FORVENTER FLERE NABOKRANGLER: Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring sier de forventer at det kan komme flere nabokrangler i «kjølvannet» av det nye regelverket. (Foto: IF SKADEFORSIKRING).FORVENTER FLERE NABOKRANGLER: Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring sier de forventer at det kan komme flere nabokrangler i «kjølvannet» av det nye regelverket. (Foto: IF SKADEFORSIKRING).

Planen var at en del av endringene skulle tre i kraft allerede fra årsskiftet 2014/15. Kommunikasjonsavdelingen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller til Dinside at forskriftene var på høring til oktober 2014, og at departementet nå jobber med de endelige forskriftene, som etter planen skal vedtas tidlig i 2015.

De foreslåtte forenklingene i byggedelen av plan- og bygningsloven er allerede vedtatt av Stortinget i juni 2014, og de vil tre i kraft 1. juli 2015.

Endringene i loven legger til rette for forskrifter hvor byggetiltak kan unntas fra byggesaksbehandling.

Les også: Trær til besvær

Her er hovedpunktene:

Her er hovedpunktene av de kommende forenklingene i plan- og bygningsloven.

 • Det blir enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom og kommunene slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker.
 • Det blir mulig å bygge garasjer og uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å spørre naboen eller sende søknad til kommunen:
  - I dag må man søke kommunen om tillatelse dersom man vil bygge større enn 15 kvadratmeter eller nærmere enn fire meter.
  - Nå heves grensen til 50 kvadratmeter for garasjer og uthus, og det foreslås at disse byggene kan plasseres inntil én meter fra nabogrensen uten søknad eller samtykke fra nabo.

  - For å redusere eventuelle ulemper for nabo, foreslås det at disse byggene ikke kan ha høyere mønehøyde enn 4 meter og gesimshøyde på mer enn 3 meter.
 • I tillegg kan for eksempel balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten søknad

Les også: Redskapsbod i hagen? Kjøpe byggesett eller bygge selv?

Bedre tid til andre oppgaver

ENKLERE Å BYGGE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil gjøre det lettere å bygge små bygg på opptil 50 kvadratmeter.ENKLERE Å BYGGE: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil gjøre det lettere å bygge små bygg på opptil 50 kvadratmeter.

- Vi har startet et omfattende forenklingsarbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Han hevder viderea at enkelte småbygg skaper mye papirarbeid og skjemaer for innbyggerne, samt at det skaper mye byråkrati hos kommunene.

Les også: Du kan male huset ditt i hvilken farge du vil

Om lag 20 prosent av kommunenes byggesaksbehandling er knyttet til byggesaker der søknadsplikten nå bortfaller.

- Når vi forenkler kan kommunene bruke mer ressurser på å veilede innbyggerne eller andre oppgaver, fremfor å behandle byggesøknader for små bygg som for eksempel garasjer, sier Sanner.

Personvernpolicy