Organet som overvåker EUs lover i Norge:

Overvåkingsorganet ESA hjemsøker Norge torsdag og fredag

ESA-BESØK: Norges ferske europaminister Marit Berger Røsland (H) får EFTAs overvåkingsorgan ESA på døra torsdag. Les mer Lukk

Torsdag morgen får Norge besøk av 24 ESA-medarbeidere som i to dager skal ta fatt Norges politikk som de mener er i strid med EUs lover.

Kanskje blir det en tøff start for Norges nye europaminister Marit Berger Røsland (H), når hun torsdag morgen tar imot presidenten i kontrollorganet som skal overvåke EØS-avtalen, Sven Erik Svedman, og hans stab.

71-åringen Svedman har en fortid som toppsjef, utenriksråd, i Utenriksdepartementet, og skal lede et to dager langt såkalt «pakkemøte» om norsk oppfyllelse av lovene for EUs indre marked. Der tar ESA opp mange av sine ankepunkter mot norsk politikk.

Tidligere i år har et annet pakkemøte tatt for seg ESAs kontroll med statsstøttereglene.

Blant sakene ESA setter på dagsorden nå, er en rekke klager på restriksjonene landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har satt på import av kjæledyr - av frykt for å bringe farlige sykdommer inn i landet.

Et annet ankepunkt er en påstand om at norske GPS-sendere på ulver bryter med EUs regler for beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål, som også anses som en del av EUs markedsregler.

ESA vil påvirke innvandringsreglene

Norsk praktisering av familiegjenforening for partnere fra tredjeland, når norske statsborgere flytter hjem fra andre EØS-land, har utløst en storm av klager, og ESA har siden 2014 krevd endringer.

Det har de fått, også etter en dom i Norges høyeste, dømmende organ EFTA-domstolen 26. juli 2016.

31. mai i år kom et nytt rundskriv fra myndighetene for å tilfredsstille innvendingene, men ESA er fortsatt ikke tilfreds. Blant annet hevder de at fristen på et halvt år for å gi oppholdstillatelse for utenlandske ektefeller, blir brutt.

ESA har også en høne å plukke med norsk praktisering av proformaekteskap.

Ved siden av et enkelttilfelle med avslag fra UNE, tar ESA generelt opp mangel på appellmuligheter i Norge for personer som får avslag på oppholdstillatelse.

Overvåkerne lurer også på om det er riktig av Norge å ikke godta en person som er gift med noen andre, som familiegjenforening her.

Ufri flyt av helsetjenester

Retten til å eksportere NAV-støtte til utlandet, blir også tema for diskusjonene.

Videre mener ESA at den norske stat ikke oppfyller betingelsene i EUs regler for fri flyt av helsetjenester over landegrensene.

Anklagen er at Norge ikke sikrer konkret at staten betaler for likeverdig sykehusbehandling i utlandet hvis behandlingsfristen ikke overholdes innenlands.

Det er også feil at norske pasienter som ikke får behandling i tide, etter norske regler ikke har rett til selv å søke behandling ved sykehus i en annen EØS-stat.

Angriper lov mot skattetriksing

Alle kontrakter på over 10.000 kroner som går til utenlandske selskaper, må ifølge norsk skattelov innrapporteres til skattemyndighetene.

Det mener ESA er ulovlig etter EUs lover om fri bevegelse av tjenester, i og med at kontrakter til norske firmaer ikke er underlagt samme plikt.

ESA vil også diskutere Finansdepartementets foreslåtte regler om begresning av skattefradrag for renter på lån til nærstående parter - et forslag for å begrense internasjonale selskapers triksing for å unngå skatt.

ESA ønsker også å diskutere om norske regler for beskatning av utenlandske gamblingselskaper på nett, er lovlig.

Dette er bare noen av svært mange saker som skal opp de to dagene.

Les også:

ESA stiller spørsmål om norsk bokavtale

Bellona klager oljeskattesystemet inn for ESA

Regjeringen godtar ordning som gir ESA ny makt over norsk medisin