Arbeidsministeren om varslingsangsten i politiet:

– Ytringskulturen må forbedres

VARSLING PÅ DAGSORDEN: - Det aller viktigste tiltaket vil antagelig være at varsling settes på dagsorden ute i virksomhetene, slik at det skapes et godt og trygt ytringsklima i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Les mer Lukk

– Alvorlig, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) om at Politiets Fellesforbund fraråder medlemmene sine å varsle om kritikkverdige forhold i etaten. Nå tar regjeringen grep for å styrke varslervernet.

– Det er viktig at vi har et regelverk som støtter opp om varsling og beskytter arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold. Derfor er det alvorlig hvis Politiforbundet går ut og oppfordrer sine medlemmer til ikke å varsle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til ABC Nyheter.

Onsdag skrev ABC Nyheter at Politiets Fellesforbund har fattet vedtak om at de ikke lenger vil råde medlemmer til å varsle når de oppdager ulovlige eller kritikkverdige forhold i politiet. Bakgrunnen var først og fremst erfaringene med de fire varslerne i det tidligere Hordaland politidistrikt i forbindelse med Monika-saken.

– Vår erfaring er dessverre den at det har vist seg i flere tilfeller at det er helsefarlig å varsle. Folk er blitt sykemeldt og langtidssykemeldt. De har følt seg utstøtt av arbeidslivet. Det har fått følger også for privatlivet, sa PF-leder Sigve Bolstad.

Han sa at PF ønsker seg et eget varslingsombud med fag- og ombudskompetanse, og parkerte ansvaret hos arbeids- og sosialministeren.

Bakgrunn: Eks-Delta-sjef sammenligner politiet med Putins regime

Rett og plikt til å si fra

– Det burde være slik at man ønsker alt av mulige kritikkverdige forhold opp på bordet. Det er man best tjent med i det demokratiske samfunnet. Men det har hatt så store personlige konsekvenser, at inntil Regjeringen foretar seg noe i en positiv retning, så oppretter vi vedtaket, sa Bolstad.

Ifølge Arbeidsmiljøloven har arbeidstaker rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I noen tilfeller har arbeidstaker også en plikt til melde fra. Politidirektoratet er pålagt å ha rutiner for intern varsling , eller sette i gang andre tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold.

Robin Schaefer i Bergen forsøkte i flere år å si fra om at henleggelsen av Monika-saken virket riv, ruskende gal – uten at ledelsen lyttet til ham. Konsekvensen var sykemelding. Det fikk tidligere leder for Beredskapstroppen, Torleiv Vika til å reagere, og sammenligne forholdene i politiet med Putins jernregime.

Les også: Politimester: – POD ba meg tie i Stortingets kontrollhøring om 22. juli

Søk råd

Arbeidstilsynet skriver på sine hjemmesider: «Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning både for den eller de det varsles om, for virksomheten og kolleger samt miljøet på arbeidsplassen. Mange opplever også det å varsle om kritikkverdige forhold som en belastning for seg selv.».

De oppfordrer mulige varslere om å søke råd hos for eksempel fagforeninger. Hadde Schaefer gjort det i dag, ville PF frarådet ham å si fra.

Les også:– Må ikke være mistanke om kameraderi i politiet

Vil styrke varslervernet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forsikrer til ABC Nyheter at de tar varslingsangsten i politietaten svært alvorlig. Hun mener ledelsen må bedre ytringskulturen:

– Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling som skal ivareta disse hensynene ble evaluert i 2014. Hovedkonklusjonen fra evalueringsrapportene er at lovreglene i hovedsak fungerer etter sin hensikt, og at det først og fremst er ytringskulturen i virksomhetene som må forbedres. Evalueringen viser at det særlig er behov for en bevisstgjøring og holdningsendring til varsling i arbeidslivet, men også at det er et forbedringspotensial i regelverket. Departementet er derfor i gang med å utrede ulike tiltak som skal styrke varslervernet ytterligere, sier Hauglie.

Nå skal forholdene for varslere skjerpes, forsikrer hun:

– Før sommeren vil departementet sende på høring forslag til lovendringer som skal bedre varslernes situasjon. I tillegg arbeider vi med å nedsette en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gjennomgå dagens regler om varsling, sier Hauglie.

Skape trygt ytringsklima

Arbeidsministeren sier at departementet har gitt Arbeidstilsynet i oppdrag å lede et prosjekt i samarbeid med andre myndigheter og tilsyn, blant andre politiet og finanstilsynet, med sikte på bedre informasjon og samhandling om varsling. Formålet er å sørge for at varslere som henvender seg til offentlige myndigheter blir fulgt opp på en god måte.

– Det aller viktigste tiltaket vil antagelig være at varsling settes på dagsorden ute i virksomhetene, slik at det skapes et godt og trygt ytringsklima i norsk arbeidsliv, understreker Anniken Hauglie.

ABC Nyheter har ikke fått kommentar fra Politidirektoratet om Politiforbundets vedtak om å fraråde medlemmene å varsle.