NVE gir overtredelsesgebyr til Høylandet kommune

Høylandet kommune i Trøndelag har fått et gebyr på 400.000 kroner fra NVE, for et vannuttak som er i strid med den gitte tillatelsen.

Drikkevannsuttaket fra Aunvatnet kan skje kontinuerlig, men uttaket til settefiskproduksjon skal stanses når vannstanden i Aunvatnet går under fastsatt nivå, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hensikten er å sikre en viss restvannføring på elvestrekningen nedstrøms.

Kommunen ilegges gebyr fordi det har vært uttak av vann til settefiskproduksjon selv om vannstanden i Aunvatnet var under tillatt nivå, ifølge NVE.

Vassdraget er vernet og er blant annet leveområde for laks, sjøørret og sjørøye. Kommunen kan klage til Olje- og energidepartementet innen tre uker etter at de mottok kravet.