Høyesterett opphever elsparkesykkeldom fra lagmannsretten

Høyesterett opphever en elsparkesykkeldom fra lagmannsretten. Les mer Lukk

Høyesterett mener at å kjøre elsparkesykkel med 0,98 i promille ikke gir automatisk grunnlag for å frata førerkortet i påvente av rettssak.

– Som følge av de nye reglene for ruspåvirket føring av elektrisk sparkesykkel, var det behov for avklaring av spørsmålene dette reiser når det gjelder midlertidig tilbakekall av førerrett og førerkortbeslag, sier advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Han representerer sammen med advokat John Christian Elden en kvinne som 8. juli i sommer ble stoppet av politiet mens hun kjørte elsparkesykkel i Oslo. En blåseprøve viste at kvinnen hadde en promille på 0,98 en halvtime etter at hun ble stoppet.

15. juni trådte de nye reglene som omklassifiserer elsparkesykkel fra «sykkel» til «motorvogn» i kraft. Det betyr at man kan miste førerkortet for å fyllekjøre med elsparkesykkel.

Opphever kjennelse

Politiet beslagla kvinnens førerkort midlertidig, men fordi kvinnen nektet sendte politiet saken til tingretten. Tingretten ga kvinnen medhold, men påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som sa at de kan ta midlertidig beslag i førerkortet fram til saken mot henne er endelig avgjort.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelsen fra lagmannsretten.

«Utvalget savner en konkret vurdering av hvorfor hennes bruk av den elektriske sparkesykkelen under alkoholpåvirkning tilsier at hun utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko at hun midlertidig skal fratas retten til å kjøre bil i tiden fram til inndragningsspørsmålet avgjøres i den ordinære straffesaken», skriver ankeutvalget.

Ingen opplysninger om høy hastighet

Utvalget påpeker at formålet med å midlertidig frata noen førerkortet fram til en sak er avgjort, er å fjerne farlige førere fra trafikken umiddelbart.

«Det er ingen opplysninger om at A (kvinnen, journ.anm.) holdt høy hastighet, var til fare eller sjenanse for noen eller på annen måte opptrådte uforsiktig eller hensynsløst», skriver de.

Ankeutvalget viser også til at kvinnen har kjørt bil i 25 år uten reaksjoner.