Gjerdrum-utvalg: Kommunen mottok flere bekymringsmeldinger om Tistilbekken

Gjerdrumutvalget la onsdag fram første delrapport om årsakene til kvikkleireskredet i Ask. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Kommunen mottok fra 2008 flere varsler om erosjon i Tistilbekken, men forsto ikke hvor stor risikoen var for kvikkleireskred, mener Gjerdrum-utvalget.

Det kom bekymringsmeldinger som dokumenterte erosjon i Tistilbekken i 2008, 2011, 2014 og 2019, ifølge rapporten fra Gjerdrum-utvalget som ble lagt fram onsdag.

Varslene kom blant annet fra grunneiere og golfklubben ved skredområdet.

Kommunen iverksatte ikke tiltak

Etter bekymringsmeldingen i 2008 fikk kommunen gjennomført en ekstern utredning i 2009.

Ett av tiltakene som ble anbefalt, var å steinsette deler av bekken, noe kommunen ikke iverksatte, opplyser utvalget.

Varslet om mulig katastrofe

Basert på alle varslene og rapportene kommunen mottok, fantes det kunnskap om erosjonsfaren i Tistilbekken, slår utvalget fast.

De viser spesifikt til et varsel fra en grunneier i 2011, som pekte på faren ved erosjon akkurat i området der skredet ble utløst.

– Dette er det området som gir oss som grunneiere størst bekymring. Det er her terrenget er brattest, og en større utglidning her vil demme opp og i verste fall utløse en katastrofe, varslet vedkommende.

– Forsto ikke risikoen

Utvalget slår fast at kommunen har vært bevisst på farene ved kvikkleire.

– På tross av dette, kan det virke som om kunnskapen om risiko for kvikkleireskred og om konsekvensene av tidligere slike skred på Romerike ikke i tilstrekkelig grad ble koblet med varslene om erosjon.

– Det fremstår for utvalget som at kommunen forsto at det var en risiko, men ikke graden av og mulige konsekvenser av denne risikoen, og at tiltak derfor lot vente på seg.

Fordeler ikke skyld

Utvalget skal ikke plassere skyld og har ikke gått nærmere inn i en vurdering av hvorvidt noen av aktørene i Gjerdrum har opptrådt klanderverdig, opplyses det i rapporten.

– Den konkrete saken i Gjerdrum løfter imidlertid en del spørsmål om systemet for forvaltningen av kvikkleirerisiko som utvalget vil se nærmere på i neste delrapport.