Trygg Trafikk: To ferske stortingsvedtak kan øke ulykkesrisikoen på veiene

I vår har Stortinget vedtatt å heve terskelen for å frata eldre med helseutfordringer og rusbrukere førerkortet. Det skaper bekymring for trafikksikkerheten.

– Disse to tingene vil gjøre det veldig krevende å nå nullvisjonen. Dette er ikke bra trafikksikkerhetspolitikk, sier Miriam Kvanvik i Trygg Trafikk til NTB.

Nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken, ble vedtatt av Stortinget i 2001. Men denne våren har de folkevalgte fattet to ulike vedtak som ifølge Trygg Trafikk kan undergrave visjonen:

* I mai, da rusreformen ble behandlet, vedtok Stortinget å be regjeringen gjennomgå praksisen med å frata folk med rusproblemer førerkortet – selv om de ikke er blitt tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. I dag er ikke helsekrav til førerrett oppfylt ved gjentatt bruk av rusmidler, og legene har meldeplikt.

* I februar stemte et knapt flertall fra Ap, Frp og SV for et SV-forslag om å skrote kravet om helseattest for bilførere som har fylt 80 år. I mai ble det vedtatt at dette senest skal skje fra 1. august.

Ikke utredet

Dermed gjennomføres vedtaket uten at verken konsekvensene eller alternative ordninger er blitt utredet. Det har ført til skarpe reaksjoner fra både Trygg Trafikk og organisasjonene Nasjonalforeningen for folkehelsen, Legeforeningen, Optikerforbundet, Personskadeforbundet og MA – Rusfri Trafikk.

I forrige uke sendte de seks organisasjonene en felles uttalelse til Stortinget der de advarer om at vedtaket mest sannsynlig vil føre til flere trafikkulykker og tap av liv og helse.

– Vi er spesielt kritisk til prosessen og tidsfristen, som vi mener er uansvarlig og uforsvarlig, sier Kvanvik.

Hun påpeker at prosessen heller ikke er i tråd med utredningsinstruksen.

– Det er utrolig viktig å utrede konsekvensene. Vi ønsker ikke farlige sjåfører på veiene, sier hun, men understreker at det skal være helsen, ikke alder, som skal være avgjørende for førerretten.

Frykter flere døde

Organisasjonene frykter nå at sikkerhetsnettet for å fange opp for eksempel demente bilførere som kan være en fare for seg og andre i trafikken, forsvinner.

– Det er gode grunner til å tro at tiltaket med helseattest har hatt en forebyggende effekt på trafikksikkerheten. Vi frykter en situasjon der det blir flere eldre i befolkningen, og at de med kognitiv svikt og andre helseutfordringer som påvirker kjøreevnen, ikke fanges opp, sier Kvanvik, som viser til at eldre over 80 er blant dem med høyest ulykkesrisiko.

– Når vi mister dette tiltaket, vil risikoen øke, og sikkerheten svekkes betydelig, mener Kvanvik.

Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet jobber etter det NTB kjenner til, nå med å få på plass et alternativ til helseattest for eldre.

Men hva dette blir, og om de rekker det innen 1. august, er uklart.

Rusrisiko

Når det gjelder rusproblemer og førerrett, er det litt uklart hva stortingsvedtaket innebærer, ifølge Trygg Trafikk.

– Nå skal vi ikke forskuttere videre prosess, men intensjonen er å styrke rusmisbrukernes rettigheter, noe som kolliderer med samfunnets og medtrafikanters krav på beskyttelse mot farlige bilførere, framholder Kvanvik.

– Rus er en av de største risikoene i trafikken og en viktig årsak i rundt 25 prosent av alle dødsulykker, påpeker hun.