Statsadvokaten i Oslo skal gjennomgå Baneheia-saken

Lars Erik Alfheim er embetsleder i Oslo statsadvokatembeter. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

Oslo statsadvokatembeter får ansvaret for videre behandling av Baneheia-saken etter at Viggo Kristansen fikk gjenåpnet saken sin.

Oslo statsadvokatembeter skal gjennomgå saken og komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

– Vurderingstemaet for Riksadvokaten er imidlertid om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav, skriver Riksadvokaten på sitt nettsted.

Høyt prioritert

Saken er høyt prioritert hos påtalemyndigheten, men det er uvisst når Riksadvokatens avgjørelse eller tilrådningen fra Oslo statsadvokatembeter blir klar.

Riksadvokaten understreker at det er et omfattende etterforskningsmateriale som skal gjennomgås, samt at sakens karakter og hensynet til de involverte tilsier en meget grundig behandling.

– Det kan heller ikke utelukkes at det vil bli behov for enkelte nye etterforskningsskritt, i den grad det anses nødvendig for å sikre at alle forhold av betydning for avgjørelsen – både de som kan tale for og imot domfelte – blir tatt i betraktning, opplyser Riksadvokaten.

Dømt til forvaring

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele veien nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Torsdag 18. februar ble det kjent at Kristiansen får straffesaken sin gjenåpnet.