Forsvaret vil forby sivile å reise på fritida

NTL-leder Kjersti Barsok reagerer mot FDs hasteforskrift for sivilt ansatte i Forsvaret. Les mer Lukk

I ly av «koronaloven» vil Forsvaret kunne forby 2100 sivilt ansatte å reise i fritiden og pålegge dem opphold i militær leir. Fagforbundet NTL reagerer mot forskriften. 

Uten forhandlinger med sivile fagforeninger i Forsvaret ble det før helgen lagt fram et forslag til en vidtrekkende forskrift som etter planen skal hastebehandles av regjering og Storting.

Sivilt ansatt skal blant annet kunne bli beordret til å være i militær leir og forbys private reiser, alt med formålet å «opprettholde Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon».

LO-forbundet NTL reagerer kraftig mot både Forsvarsdepartementet (FD) sitt konkrete forslag og de manglende forhandlingene i forkant.

På spørsmål om de føler seg overkjørt av Forsvaret i denne saken, svarer lederen for NTL Forsvaret, Stina Hassel:

– Ja, vi opplever at Forsvarets ledelse har satt partsamarbeidet, som har fungert godt så langt under coronakrisa, til side ved å gå til departementet og få mulighet til å beordre sivile mot villighet.

– Denne forskriften er unødvendig i Forsvaret, sier Hassel til ABC Nyheter.

– Her opptrer Forsvaret som om partssamarbeidet er satt fullstendig til side. Det er det ikke, påpeker f agforbundets leder Kjersti Barsok.

NTL er den klart største organisasjonen blant de sivile innenfor forsvarssektoren, og organiserer om lag 2100 personer som vil bli berørt av forskriften.

Forsvaret: «Helt nødvendig»

I sitt svar på FDs forslag skriver NTL at manglende konsultasjon bryter med et sentralt moment i «koronaloven» som Forsvaret hjemler forskriften i. Da denne loven ble behandlet av Stortinget, mente komiteen:

«I alle spørsmål som berører arbeidslivets regler, understreker komiteen at regjeringen plikter å involvere partene i arbeidslivet og legge stor vekt på å komme til enighet med disse».

I forskriften som ble lagt ut til høring fredag påpeker FD at en større smittespredning i en militær leir eller en operativ avdeling, vil kunne få store konsekvenser for Forsvarets evne til å ivareta sin samfunnsfunksjon.

Stina Hassel, leder NTL Forsvaret, mener forskriften er unædvendig. Les mer Lukk

De mener Forsvaret må ha mulighet til å kunne pålegge restriksjoner for å redusere smittespredning, og at det er «helt nødvendig» at dette også gjelder de sivilt tilsatte.

Konkret nevner FD at det kan bli nødvendig å begrense personellets reise- og bevegelsesfrihet på fritiden, «eksempelvis i form av at personellet pålegges å holde seg i leir, eller at det gis forbud mot private reiser i Norge og utlandet».

NTL: Forsvaret kan skylde seg selv

– NTL reagerer kraftig på at Forsvaret som arbeidsgiver ikke har tatt kontakt med fagforeningene for å finne fleksible og gode løsninger før de ber regjeringen om en forskrift med vide fullmakter, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Stina Hassel, som leder de NTL-organiserte i Forsvaret, understreker at alle allerede bidrar som best de kan i denne spesielle situasjonen.

– På Andøya er de ansatte nå satt til å vaske sine egne kontor og fellesareal fordi det privatiserte renholdet i Forsvaret ikke fungerer. Ingen har motsatt seg dette, sier Hassel.

– Vi er fleksible og burde nå forvente at vår arbeidsgiver snakker med de tillitsvalgte, og ikke ber om forskrift for å kunne gjøre beordringer uten partsdialog.

Forbundet retter også kritikk mot at dagens politiske ledelse i FD. I sitt høringssvar trekker NTL frem at departementet har presset frem at Forsvaret skal inngå samarbeid med såkalte «strategiske samarbeidspartnere», og at disse private selskapene nå har overtatt funksjoner som renhold, transport og logistikk.

«Det har vist seg at disse ikke engang i fredstid eller i en normalsituasjon, klarer å levere det de har kontraktsfestet. I den pågående koronakrisen er situasjonen ytterligere forverret, og sivile arbeidstakere må allerede i dag vaske sine egne kontorer for å opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø», skriver NTL som ikke vil aksepterer at medlemmene får svekket sine arbeidsvilkår.

De mener at dette skjer for at FD skal dekke over kontraktsbrudd av strategiske samarbeidspartnere som ikke klarer å levere.

«Denne risikoen har politisk ledelse tatt med åpne øyne og det er nå på tide å ta ansvar for de strategiske valgene som er gjort. De strategiske samarbeidspartnerne må enten være rustet til å fylle disse kritiske samfunnsfunksjonene i en i en krisesituasjon, eller de må erstattes av egne ansatte», skriver NTL.