Økende fastlegemangel over hele Norge

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger. Rekrutteringssvikten rammer mange hundre tusen innbyggere, viser en kartlegging VG har gjort.

Helseledere i en rekke kommuner beskriver en hard kamp om både leger og vikarer. 198 av 425 kommuner melder om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen, skriver avisen, som har gjort en omfattende kartlegging av fastlegesituasjonen over hele landet.

Noen av kommunene sier at de rekrutterer greit akkurat nå, men at de venter at det blir vanskeligere i årene framover. Til sammen bor det litt over 1,9 millioner mennesker i kommunene som sier at de opplever utfordringer med å skaffe fastleger. Kommuner som melder at de er bekymret finnes i alle landsdeler – også sentralt på Østlandet, som tradisjonelt har hatt god legedekning.

– Nå er grensen nådd. Hvis ikke noe skjer, rakner fastlegeordningen i løpet av fem år, sier kommuneoverlege Tom Willy Christiansen i Ørskog på Sunnmøre til avisen.

Han kalles «fastlegeordningens far», etter at han i tre år var ansatt som prosjektleder i Helsedirektoratet under utformingen og innføringen av ordningen i 1998–2001.

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det, én fast lege å forholde seg til.

Legene VG har snakket med, sier at den store endringen kom med samhandlingsreformen i 2012. Da tok kommunene og fastlegene over mye av ansvaret for pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene, før de er ferdig behandlet. Eldrebølgen og nye medisinske nyvinninger og behandlingsmetoder som gjør at pasienter kan behandles hos fastlegen istedenfor på sykehusene, er også med på å sprenge kapasiteten hos fastlegekontorene.

– Om ordningen faller sammen, vil det fortsatt være leger i kommunene. Men de vil være tilfeldige vikarer og man vil miste forholdet mellom pasient og fastlege, som er selve gullet i denne ordningen, sier Christiansen.

Han etterlyser de 2.000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012.