Analysegruppe med fire norske flyktningscenarioer

En regjeringsutnevnt analysegruppe har kommet fram til fire mulige scenarioer for flyktningstrømmen til Norge og Europa. Ett mulig utfall er at fjorårets flyktningkrise gjentas.

Gruppa ble utnevnt som følge av økningen i antall flyktninger som kom til Norge i 2015, skriver Aftenposten.

Det første scenarioet omtales som et «best case alternative», og forutsetter at avtalen mellom EU og Tyrkia holder stand. Det kan medføre at Norge i en kort periode får en viss økning i antallet uregistrerte asylsøkere.

Mulighet nummer to er hva som skjer hvis avtalen fungerer, og flyktningene velger å styre unna Tyrkia. Det kan føre til at flyktningene velger nye, farligere ruter til Europa. Scenarioet anses som mulig eller sannsynlig, og kan resultere i økt antall ankomster til Norge.

«Worst case» vil være et brudd på avtalen med Tyrkia, noe som skisseres i scenario nummer tre. I første omgang kan det føre til lavere ankomsttall til Norge som en konsekvens av økt grensekontroll langs reiseruta gjennom Europa, mens det på lang sikt kan føre til et sammenbrudd i EUs arbeid for felles løsninger.

Det fjerde og siste scenarioet anses som lite sannsynlig, og innebærer at den arktiske ruta åpnes, og at Russland igjen åpner for transitt mot Norge.