Oslo kommune frifunnet for omsorgssvikt

Oslo tingrett frifinner Oslo kommune for omsorgssvikt i saken som omhandler dødsfallet til to eldre kvinner i bydel Gamle Oslo for fem år siden.

ommen fredag er i tråd med aktors påstand, etter at det i løpet av hovedforhandlingen framkom nye opplysninger som endret hans syn på skyldspørsmålet.

Kommunen var opprinnelige ilagt et forelegg på en halv million kroner for ikke å ha gitt de to eldre kvinnene de omsorgstjenestene de har krav på, men valgte å ta saken inn for retten.

Oslo tingrett peker i sin dom på tre grunnlag for frifinnelse:

* Verken enkeltpersoner eller etaten har handlet uforsvarlig.

* Organiseringen av helsetjenesten var tilstrekkelig god i juridisk forstand.

* Når yrkesutøvelsen ikke var uforsvarlig, kan retten heller ikke konkludere med at kravet om grov uaktsomhet er innfridd.

Bakgrunn: – Det var et skrekkens eksempel på dårlig behandling

Kvinne (92) lå død i leiligheten i to uker

Lå død i to uker

«Ved at det ikke forelå organiseringssvikt, ikke ble utøvd uforsvarlig yrkesutøvelse og derved heller ikke handlet grovt uaktsomt, er konklusjonen – de tre elementene samlet sett og hver for seg – at Oslo kommune blir å frifinne», heter det i dommen.

En 83 år gamle kvinne ble i mars 2010 funnet død utenfor bygningen der hun bodde på Kampen i Oslo. Kvinnen var dement og hadde tatt seg ut av leiligheten sin, revet seg kraftig til blods på torner langs husveggen og deretter frosset i hjel.

Den andre kvinnen (92) ble funnet død i sin egen leilighet på Grønland i Oslo i april 2010. Da hadde hun vært død i omtrent to uker, ifølge dommen.

I begge tilfellene ble det hevdet at kommunen ikke fulgte opp og ivaretok dem godt nok.

Les også: Politiet om funn i leilighet: – Noe av det verste jeg har sett

Måtte endre standpunkt

Statsadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby så seg nødt til å endre standpunkt til det stikk motsatte, da det sju dager ut i rettssaken framkom helt nye og avgjørende opplysninger.

– Bevisene som påtalemyndigheten har hatt til disposisjon, har dessverre vært mangelfulle, noe bevisførselen i retten viste da kommunen la fram sine bevis, sa Kraby.

Politiet bygde sin sak på informasjon kommunen har gitt til Statens helsetilsyn. Selv om saken inneholder opplysninger om «kritikkverdige og uforsvarlige forhold», mener Kraby at det ikke lenger kan føres bevis for at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt. Det er minstekravet for å kunne idømme straff etter helsepersonelloven.

Les også: – På slutten av livet var det uverdig