Høyesterett gir Rune Øygard historisk streng straff

Your browser doesn't support HTML5 video.

Øygards forsvarer kommenterte dommen
Høyesteretts dom mot Rune Øygard (54) på to år og tre måneders fengsel er historisk streng. Den er helt uten grunnlag i rettspraksis, mener forsvareren.

Høyesterett ser ingen formildende omstendigheter i saken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard (54), som er funnet skyldig i et stort antall seksuelle overgrep mot en mindreårig jente da hun var 14 og 15 år gammel. Snarere tvert imot. Landets øverste domstol peker på en rekke skjerpende omstendigheter som må medføre at straffen settes så høyt som til to år og tre måneders fengsel. Tilsvarende dom og straffenivå finnes neppe i norsk rettspraksis.

– Dette er en historisk streng dom, slik jeg ser det. Den er helt uten grunnlag i rettspraksis og varsler en helt ny trend når det gjelder straffeutmåling, sier Rune Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til NTB.

Den påstanden tar statsadvokat Thorbjørn Klundseter med stor ro. Han fastslår at han på oppløpet av en to år lang rettsmaraton har fått medhold i det vesentligste av sin argumentasjon for en straff på to og et halvt år.

– Stortingets ønske om betydelig hevet straffenivå må gjelde også i denne saken, sier han.

Se Mette Yvonne Larsen kommentere dommen her

Skjerpende omstendigheter

I dommen legger Høyesterett spesiell vekt på det store omfanget av overgrep. Antallet samleier Øygard er dømt for er ikke tallfestet, men Høyesterett legger til grunn lagmannsrettens oppfatning om at det må være et betydelig antall over en snau toårsperiode – rundt 50.

Det foreligger «en rekke skjerpende omstendigheter, som samlet sett må gi et vesentlig utslag ved straffeutmålingen», skriver førstvoterende dommer, Aage Thor Falkanger. Normalnivået på seks måneders fengsel, som advokat Larsen la betydelig vekt på i sin prosedyre, kan bare «gi begrenset veiledning», mener han.

«Viljen til å gjennomføre seksualforbrytelsen har vært vedvarende og sterk», konkluderer dommeren.

I likhet med aktor Klundseter ser Høyesterett også hen til den store aldersforskjellen mellom Øygard og jenta, og framhever at overgrepene skjedde i en periode av hennes liv da hun var spesielt sårbar – en stor del av hennes ungdomstid.

Øygard «har trukket henne inn i en voksen manns seksualliv, og på den måten visket ut det skillet som skal være mellom barn og voksne», ifølge den enstemmige dommen.

Rettsprosessen avsluttet

Dommen i Høyesterett torsdag betyr at den langvarige rettsprosessen mot den tidligere Ap-ordføreren i Vågå kommune er over i norsk rettsvesen. Øygard har imidlertid signalisert at han vil forsøke å ta saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis han ikke vinner fram her hjemme.

Ifølge forsvareren er han fortsatt fast bestemt på å renvaske seg. Slik sett er straffen torsdag «av subsidiær betydning», ifølge forsvareren. Øygard selv har tidligere uttalt til NTB at straffenivået lagmannsretten la seg på er for lavt i forhold til de pådømte handlingene, men han fastholder sin uskyld.

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter vil ikke ha noen mening om eventuelle forsøk på å bringe saken til Strasbourg, men fastslår at saken nå er over, to år etter at politiet åpnet etterforskning mot den tidligere avholdte Vågå-ordføreren.

– Det følger av norsk lovgiving og Grunnloven at når Høyesterett har avsagt dom, så er saken ferdig, sier han.

Øygard er også dømt til å betale en oppreisningserstatning til den nå 17 år gamle jenta på 120.000 kroner. Fornærmede anket utmålingen til Høyesterett, men anken slapp ikke igjennom i ankeutvalget.