Politiet får nettbrett

Statsminister Jens Stoltenberg og justis- og beredskapsminister Grete Faremo legger fram stortingsmeldinga "Terrorberedskap" som følger opp rapporten fra 22. juli-kommisjonen på Politihøyskolen i Oslo onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Les mer Lukk

Politifolk får nettbrett i patruljebilene for å ha direkte tilgang til politiets IT-systemer.

IT-satsingen i politiet har fått mye kritikk for å være svak og sendrektig. Nettbrettløsningen er ett av tiltakene som skal bedre på situasjonen, understreket justisminister Grete Faremo (Ap) da regjeringens terrorberedskapsmelding ble lagt fram onsdag.

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til innkjøp av nettbrettene.

– Dette vil avlaste operasjonssentralene, som dermed vil bruke mindre tid på å bistå patruljene, sa Faremo.

Flere på operasjonssentralene

Regjeringen styrker også minimumsbemanningen ved operasjonssentralene. De minste politidistriktene vil ha krav om to tjenestemenn på jobb, de større må ha tre.

Samtidig vil regjeringen styrke IT-satsingen i Politiets sikkerhetstjeneste med 11,5 millioner kroner. I tillegg vurderes en rekke lovendringer som sikrer PST tilgang til registre.

Dette må vurderes opp mot hensyn til taushetsplikt, ifølge Faremo.

– Det kan være krevende å finne balansen mellom overvåking og terrorbekjempelse. I det videre lovarbeidet er jeg trygg på at vi finner den balansen, sa hun.

Regjeringen vil også bygge ut en gradert plattform for tilgang til alle departementer og andre sentrale etater, og det settes av 12 millioner kroner til det høygraderte kommunikasjonsnettet.

Krever holdningsendring

Faremo påpekte at tiltak og ressurser i seg selv ikke er nok.

– Nye tiltak vil kreve både kraft og tempo i gjennomføringen. Derfor må tiltakene kombineres med målrettet arbeid og å endre kultur og holdninger hos oss alle. Det var 22. juli-kommisjonens viktigste anbefaling, sa justisministeren.

– I meldingen tegner vi kartet over det nye Beredskaps-Norge. Vi skal bidra til at ressursene finner hverandre ved neste krise, sa hun.

Regjeringens konkrete tiltak mot terror:

* Etablere en nasjonal operasjonssentral i Oslo for å samordne politiresponsen bedre ved kriser og større hendelser. Dette er den øverste kommandosentral i beredskapssystemet

* Styrke og oppbemanne politiets utrykningsenheter i distriktene.

* Øke trening for «skyting pågår»-situasjoner

* Nye nettbrett til politiets patruljebiler med direkte tilgang til politiets IT-systemer.

* Sørge for at frivillige får utstyr og tilgang til Nødnett slik at de kan kommunisere med nødetatene

* Styrke PSTs arbeid ved å opprette senter for kontraterror. PST skal få tilgang til registre i forvaltningen. Dette krever lovendringer

* Innføre gradert samband for krisekommunikasjon i departementene. Justis- og beredskapsdepartementet blir leder-departement

* Opprette helikopterberedskap i Nord-Norge, slik at politiets styrker kan fraktes med Forsvarets helikoptre i krisesituasjoner

* Innføre strengere regulering av og kontroll med bombekjemikalier og forby privatpersoner tilgang til en rekke slike stoffer.

Regjeringen legger allerede nå på bordet 109 millioner kroner ekstra til arbeidet for å bekjempe terror.

– Regjeringen er opptatt av at man ikke må vente på at forslagene som nå blir fremmet, blir gjennomført i senere budsjetter. Derfor kommer regjeringen med økte bevilgninger for inneværende år, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) da han presenterte terrorberedskapsmeldingen onsdag.

Han understreker at dette er penger som kommer i tillegg til dagens budsjett. Regjeringen har siden 22. juli 2011 bevilget til sammen 1,5 milliarder kroner til terrorbekjempelse.