Ap lover mer trygghet til asylbarna

Storttingsmeldingen om barn på flukt slår fast at utlendingsmyndighetene i større grad skal se hen til barns behov i vurderingen av asylsøknader, men den er kritisert for å være vag (Foto:NTBscanpix). Les mer Lukk

Men partiet nekter å legge regelverket til rette.

– Barns beste skal bli tillagt mer vekt og også kunne trumfe innvandringsregulerende hensyn i asylsaker, sier Ap-representant Lise Christoffersen til NTB.

Hun er saksordfører for stortingsmeldingen om barn på flukt som nå er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen. Meldingen slår fast at utlendingsmyndighetene i større grad skal se hen til barns behov i vurderingen av asylsøknader, men den er kritisert for å være vag.

Forskrifter

– Det vil glede meg om stortingsmeldingen skulle bidra til at flere barn som har bodd her lenge, får fortsette livet sitt i Norge. Men jeg er redd for at det meste vil være som før når regjeringen nekter å endre lov eller forskrift, sier KrFs Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

Han viser til at en rekke organisasjoner på feltet har påpekt nødvendigheten av forskriftsendringer, noe regjeringen har avvist.

– Etter min mening er det ikke noe i veien med regelverket. Det er måten regelverket praktiseres på som vi må gjøre noe med, sier Christoffersen.

Hun forutsetter at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda merker seg signalene fra Stortinget og endrer sin kurs, noe nytilsatt UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes selv har antydet.

– En stortingsmelding er å betrakte som regjeringens forståelse av lov og forskrift. Den vil bli tatt hensyn til i vår tolkning, sa hun i et intervju med NTB i september.

Uttalelsene står i kontrast til tidligere UNE-direktør Terje Sjeggestads oppsummering av stortingsmeldingen:

– Det bør ikke være store forhåpninger om en radikal endring i praksis som fører til at et meget stort antall flere barn får bli. I så fall burde regjeringen besluttet å instruere UNE på ordinært vis gjennom lov og forskrift.

Ber om amnesti

Det er anslått at rundt 400 barn oppholder seg ulovlig i Norge. De har, sammen med foreldrene, fått endelig avslag på asylsøknaden.

På Stortinget er det særlig Venstre, KrF og SV som har tatt opp asylbarnas sak. Partiene har krevet automatisk opphold for mindreårige asylsøkere som har oppholdt seg i Norge i tre år eller mer.

– Vi må kunne forvente at budskapet fra regjeringen og Stortinget bidrar til at utlendingsmyndighetene stiller slike saker i bero og underlegger dem ny behandling. Signalene fra Aursnes er uansett positive, sier Bekkevold.

Han har imidlertid merket seg at kontroversielle enkeltsaker fremdeles preger lokalsamfunn flere steder i landet. De seneste eksemplene knytter seg til ti år gamle Yalda Bahadori fra Tromsø og Thien Thi Vo, som tidligere denne måneden ble sendt til Vietnam etter tolv år og tre barnefødsler i Norge. Mange engasjerte seg i hennes sak, ikke minst i Nittedal, der et av barna hennes er gravlagt.

NTB kjenner til at det under komiteens behandling av stortingsmeldingen har framkommet kritikk fra organisasjoner som mener det ikke er tydelig nok hvilke kriterier som tillegges vekt når utlendingsmyndighetene fatter sine beslutninger

– Utlendingsnemnda går nå igjennom egne saker, og det er også varslet en ekstern gjennomgang av saksfeltet, sier Aps Lise Christoffersen.

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité skal avgi innstilling i saken innen 30. oktober. (©NTB)