Et år i terrorens tegn

Dette har skjedd siden bombeangrepet mot regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011:

Juli 2011

*23. juli: Politiet oppjusterer tallet på antatt drepte kraftig, til 84 på Utøya og 7 i regjeringskvartalet.

*23. juli: Geir Lippestad oppnevnes som forsvarer og opplyser at Anders Behring Breivik erkjenner begge terroraksjonene.

*24. juli: Minnegudstjeneste i Oslo domkirke. Kongefamilien og representanter for det offisielle Norge er til stede. Statsministeren offentliggjør navnet på to av de drepte på Utøya.

*25. juli: Breivik møter for lukket rett og varetektsfengsles i åtte uker, hvorav i første omgang fire i full isolasjon. Han nekter straffskyld.

*25. juli: Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, sier at ikke engang Øst-Tysklands Stasi kunne avslørt Breivik. Hun sier terroristen kun figurerte én gang i en liste fra Toll- og avgiftsdirektoratet for kjøp av kjemikalier fra Polen.

*25. juli: Over 200.000 mennesker samles i Oslo til blomstermarkering. Markeringer holdes over hele landet.

*26.-29 juli: Politiet offentliggjør navnene på drepte. Det endelige tallet bekreftes til 69 på Utøya og 8 i regjeringskvartalet.

August 2011

*11. august: Nordre Buskerud politidistrikt slår fast at kaia ved Utøya brygge var uaktuell å sette ut fra med båt 22. juli.

*12. august: Regjeringen nedsetter en uavhengig 22. juli-kommisjon, ledet av advokaten Alexandra Bech Gjørv.

*13. august: Politiet gjennomfører en åtte timer lang rekonstruksjon på Utøya med Breivik.

*15. august: Den utsatte valgkampen foran kommune- og fylkestingsvalget begynner.

*18. august: Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden blir oppnevnt som aktorer i terrorsaken.

*18. august: Elisabeth Trønnes Lie (16), det siste av de 77 ofrene, begraves.

*18. august: Et utvalg ledet av tidligere Stavanger-politimester Olav Sønderland, nedsettes for å granske politiets innsats. Kritikken øker stadig mot responstiden og manglende bruk av helikopter på Utøya.

*19. august: Justisminister Knut Storberget (Ap) får refs for å ha bedt koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen dempe kritikken mot politiet.

*19.-20. august: Utøya åpnes for pårørende og overlevende.

*21. august: Nasjonal minneseremoni i Oslo Spektrum.

*21. august: Støttegruppa for 22. juli har sitt første møte. Gruppa ledes av Trond Henry Blattmann, som mistet sønnen Torjus på Utøya.

*23. august: Politiet frigir Utøya og gir den formelt tilbake til AUF.

*26. august: Bergens Tidende avdekker at Breiviks navn figurerte på lista til antiterroraksjonen Project Global Shield etter kjemikaliekjøpet fra Polen. PST fikk også lista måneder tidligere enn PST-sjef Kristiansen først sa.

September 2011

*1. september: Janne Kristiansen får kritikk fra en rekke partier på Stortinget. Frp krever hennes avgang. Justisministeren sier han fortsatt har tillit til PST-sjefen.

*8. september: Politiet gjennomfører en rekonstruksjon av Breiviks gjødselbombe på Rena.

*16. september: Departementenes servicesenter (DSS) sier de så bilen, men ikke den bevæpnede gjerningsmannen, minuttene før bomben gikk av.

*30. september: Høyesterett avviser å oppnevne bistandsadvokat for Breiviks mor.

Oktober 2011

*3. oktober: AUF åpner Utøya for mediene. Journalister fra 13 land er til stede.

*Forslaget til statsbudsjett legges fram 6. oktober. Regjeringen vil bruke 674 millioner kroner i 2012 på utgifter etter terrorangrepene, i tillegg til rundt 1 milliard bevilget på inneværende års budsjett.

*12. oktober: De siste skadde fra 22. juli-angrepene utskrives fra sykehus, men mange er fortsatt til rehabilitering.

*Politiet ber ikke om forlenget isolasjon for Breivik etter 17. oktober.

*23. oktober: Stortingets presidentskap sender et brev til 22. juli-kommisjonen hvor de kritiserer politiet i Oslo og PST for manglende bistand etter eksplosjonen.

*28. oktober: Breiviks forsvarere legger fram sin strategi, som skal påvise at Breivik ble trakassert for meningene sine og radikalisert av mangel på demokratiske fora i Norge.

November 2011

*3. november: Oslo tingrett vraker forslag om store lagerbygg og arenaer og fastslår at rettssaken vil bli avholdt i et ombygget tinghus.

*10. november: Justisminister Knut Storberget (Ap) redegjør om 22. juli-saken i Stortinget. Han konstaterer blant annet at nødsambandet i Nordre Buskerud fungerte for dårlig.

*11. november: Storberget går av som statsråd. Han sier at planen før terrorangrepene var å gå av etter valget.

*14. november: Første åpne fengslingsmøte med pårørende, publikum og presse til stede. Breiviks brev- og besøksforbud oppheves.

*29. november: De rettsoppnevnte sakkyndige, Synne Sørheim og Torgeir Husby, fastslår at Breivik var psykotisk 22. juli. De mener han har diagnosen paranoid schizofreni. Breivik hevder at erklæringen er full av feil, men er lenge åpen for at utilregnelighet kan være en fordel.

*29. november: Justisminister Grete Faremo tilbakekaller Janne Kristiansen fra en tjenestereise til USA for å redegjøre for Global Shield i Stortinget.

Desember 2012

*2. desember: Etter massiv kritikk beklager PST-sjefen flere uttalelser, men fortsetter i stillingen.

*6. desember: Faremo sier PST har gitt tilfredsstillende svar om Global Shield og at Janne Kristiansen har hennes tillit.

*9. desember: Stortingets 22. juli-komité stiller 79 spørsmål om terrorredegjørelsene til justisministeren og fire andre statsråder.

*12. desember: Breivik får tilgang til TV og aviser.

*16. desember: Sønderland-utvalget sier i en delrapport at politifolkene handlet så raskt det var mulig på Utøya. Nordre Buskerud politidistrikt konkluderer i rapporten med at kommunikasjonsproblemer og rutinesvikt forsinket dem med 16 minutter.

*19. desember: Psykiater Randi Rosenqvist skriver det siste av tre notater som rådgiver for fengselsledelsen på Ila. Hun finner ikke spor av psykose hos Breivik. Personellet som behandler ham i fengselet, har samme konklusjon.

*22. desember: Den rettsmedisinske kommisjon har ingen vesentlige bemerkninger til Sørheim og Husbys erklæring.

*23. desember: Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng oppnevnes som fagdommere i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Januar 2012

*9. januar: Fengslingsmøte hvor Breivik for første gang tillates fotografert. Han får opphevet politiets brev- og besøkskontroll.

*13. januar: Oslo tingrett oppnevner Agnar Aspaas og Terje Tørrissen for å gjøre en ny psykiatrisk vurdering. Forsvarerne anker til Høyesterett, men får avslag.

*18. januar: PST-sjef Janne Kristiansen trekker seg etter at hun under en høring i Stortinget røper at Norge har etterretningsagenter i Pakistan. Saken henlegges i mars.

*26. januar: Regjeringen bestiller en utredning av ulike alternativer for gjenoppbygging av regjeringskvartalet og sier de vil konkludere i 2013.

*31. januar: En arbeidsgruppe som har gjennomgått Justisdepartementets sikkerhets- og beredskapsoppgaver, foreslår store endringer, blant annet et døgnbemannet, sivilt situasjonssenter.

Februar 2012

*10. februar: Oslo tingrett avgjør at Breivik kan tvangsobserveres av personell fra Dikemark, parallelt med Aspaas og Tørrissens samtaler med ham.

*14. februar: Psykiater Are Holen og psykolog Dagfinn Winje oppnevnes som sakkyndige for terrorofrene.

*17. februar: Geir Lippestad sier til Dagbladet at Breivik har bestemt seg for å forsvare sin tilregnelighet og samarbeide med Aspaas og Tørrissen.

*29. februar: 18 ansatte ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark, ledet av Maria Sigurjonsdottir, avslutter tre uker med døgnobservasjon av Breivik. Ingen av dem finner tegn på psykose.

Mars 2012

*1. mars: Stortingets 22. juli-komité kommer med 14 konkrete forslag til en styrket terrorplan til regjeringen, blant annet tettere samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

*5. mars: Anders Behring Breivik tiltales for to tilfeller av brudd på terrorparagrafen. Riksadvokaten innstiller på overføring til tvungent psykisk helsevern, med forbehold om at de kan legge ned påstand om ordinær straff.

*15. mars: Sønderland-utvalget påpeker flere tilfeller av rutinesvikt, men kritiserer ikke politiaksjonen på Utøya.

*16. mars: I en egenevaluering beklager PST mangelfulle rutiner på mange områder, men sier det ikke var noen åpenbar svikt som gjorde at Breivik ikke ble avslørt.

April 2012

*10. april: Aspaas og Tørrissen finner Breivik tilregnelig, men mener han har en dyssosial og narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

*16. april: Hovedforhandlingen i saken mot Anders Behring Breivik starter i Oslo tingrett. Breivik framholder at han handlet med nødrett.

*17. april: Meddommer Thomas Indrebø må vike sete når det blir kjent at han har uttrykt ønske på nettet om dødsstraff for Breivik.

*23. april: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) ber om tilleggserklæring til den siste sakkyndigrapporten.

*26. april: 40.000 personer møter opp til «Barn av regnbuen»-markering i Oslo etter at Breivik i retten har uttrykt hat mot sangen. Markeringer holdes i mange byer.

Mai 2012

*11. mai: Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) legger fram forslag til endringer i loven om psykisk helsevern. Forslaget blir omtalt som «Lex Breivik» (Breiviks lov) og kritiseres for å bryte med menneskerettighetene og Grunnloven.

*11. mai: En ung kurder som mistet broren på Utøya, får et utbrudd i retten og kaster en sko som treffer forsvarer Vibeke Hein Bæra. Mannen blir innlagt på sykehus.

*21. mai: Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) tar Aspaas og Tørrissens erklæring «til etterretning.» De er ikke helt tilfreds, men overlater den videre behandlingen til retten.

Juni 2012

*1. juni: VG sporer opp Alpha Kallon, Breiviks diamantkontakt i Liberia i 2002. Han vitner senere via videolink fra USA.

*8. juni: Tingretten avviser å oppheve taushetsplikten for psykiateren som undersøkte Breivik som fireåring. Han får dermed ikke vitne i saken.

*11. juni: Regjeringspartiene og Høyre sikrer flertall for opprettelsen av en egen høyrisikoavdeling for farlige, psykisk syke pasienter – den såkalte Lex Breivik.

*15. juni: I en stortingsmelding ber justisminister Grete Faremo Politidirektoratet om å granske deler av Utøya-aksjonen på nytt.

*15. juni: Regjeringen tildeler Medaljen for edel dåd til 19 frivillige som reddet ungdommer ved Utøya.

*21.-22. juni: Aktoratet ber i sine prosedyrer om overføring til tvungent psykisk helsevern for Anders Behring Breivik. Forsvaret krever full frifinnelse, subsidiært dom som tilregnelig med tidsbegrenset straff. Domsdato settes til 24. august.

*22. juni: Kulturdepartementet vedtar å etablere minnesmerker etter 22. juli i regjeringskvartalet og ved Utøya.

*25. juni: Alle erstatningssaker som ble behandlet i pilotrunden, er klaget videre til Erstatningsnemndas gjennomgang i oktober. Totalt ventes det krav fra mellom to og fire tusen personer.

*27. juni: Helsedirektoratet godkjenner byggingen av en egen sykehusavdeling i Ila fengsel, hvor Breivik skal sitte dersom han blir erklært utilregnelig.

*30. juni: Det første minnesmerket etter 22. juli avdukes på Orkanger.

Juli 2012

*2.-4. juli: Telemark AUF arrangerer sommerleir på Bjørkøya i Eidangerfjorden. Flere leire holdes rundt om i landet gjennom sommeren.

*4. juli: I en stadig økende debatt varsler flere av støttegruppene etter 22. juli at de vil ta opp spørsmålet om hvorvidt Utøya skal tas i bruk igjen. AUF sier de må få ta den avgjørelsen selv.

*4. juli: Den første delen av gjerdet rundt det bomberammede regjeringskvartalet fjernes. Bombekrateret er fylt igjen med sement.

*12. juli: I et omfattende høringsnotat foreslår justisministeren en lovendring som blant annet gjør det straffbart å planlegge terror alene og å delta i terrortrening.

Les flere nyheter