Ber 287 kommuner ta imot 5.300 flyktninger

Kommunene blir bedt om å ta imot til sammen 5.300 flyktninger de to nærmeste årene. 750 av dem er enslige under 18 år.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har henvendt seg til 287 kommuner og bedt dem om å bosette 5.300 flyktninger de to kommende årene.

Dette er en halvering sammenlignet med 2010, da kommunene ble bedt om å bosette 10.000 flyktninger.

De fleste flyktningene som skal bosettes er fra Somalia, Eritrea og Afghanistan.

– De aller fleste kommunene sier ja til å ta imot flyktninger, og kommunene har gjort en svært god innsats med å ta i mot mange flyktninger de to siste årene, sier Geir Barvik, direktør i IMDi.

Det har kommet færre mindreårige asylsøkere til Norge i år, men neste år er likevel antallet som trenger et sted å bo rekordhøyt.

Ved utgangen av august var det nærmere 600 bosettingsklare enslige mindreårige på norske mottak. Også i denne gruppen kommer de fleste fra Afghanistan.