Oslo aksepterer ikke ugyldig fravær

Tomt klasserom. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX Les mer Lukk

Utdanningsetaten i Oslo har siden 2003 nærmest eliminert behovet for å anmelde ugyldig fravær.

Fakta om ulovlig skolefravær  

* Opplæringsloven behandler i § 2-1 barn og unges rett og plikt til grunnskoleopplæring, og har i punkt 5 følgende bestemmelser om ugyldig fravær: «Dersom ein elev utan å ha rett til det har fråvære frå den pliktige opplæringa, kan foreldra eller andre som har omsorg for eleven, straffast med bøter dersom fråværet kjem av at dei har handla forsettleg eller aktlaust. Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik påtale.»

* Opplæringslovens § 15-3: «Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barnevernstenesta».

*I § 13-1 beskrives kommunens ansvar slik: «Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp etter denne lova for alle som er busette i kommunen. (…)» (©NTB)

I 2003 fikk Oslo-skolene beskjed fra Utdanningsetaten i kommunen om å framskaffe oversikt over barn som ikke møtte til skolestart. Det endte med at 99 familier i oktober ble anmeldt angående 128 elever som ikke hadde gyldig fraværsgrunn. Bekymringsmeldinger ble sendt til barnevernet.

Les også: Ingen teller de tomme pultene

– Vi konkluderte med at det måtte utarbeides et handlingsprogram for samarbeid mellom skole og barnevern i slike saker, herunder en avklaring av når det anmeldes og hvem som anmelder. Det ble gjort, og vi ser en veldig stor reduksjon i ugyldig langtidsfravær, sier avdelingsdirektør Ragnhild Lund i Utdanningsetaten i Oslo.

Omsorgssvikt

Det slås nå hardt ned på ugyldig fravær. Å holde elever borte fra grunnskoleopplæring defineres som omsorgssvikt, og skolene kobler inn barnevernet i disse sakene. Alle skolene er nå pålagt å gjøre foreldrene spesielt oppmerksomme på opplæringsplikt og konsekvenser ved ugyldig fravær.

Det store flertallet av sakene i Oslo blir henlagt av politiet, men utdanningsetaten opplever at risikoen for anmeldelse, sammen med tett oppfølging av familiene, har en effekt. Allerede i 2004 var antall anmeldelser redusert til 12.

– Forrige skoleår hadde vi ingen anmeldelser, sier Lund.

Imponert

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) er imponert:

– Jeg kjenner til at mange kommuner har jobbet fram egne systemer for håndtering av ugyldig fravær. Måten de har ordnet dette på i Oslo kommune er godt eksempel på hvordan det kan gjøres, og vil kunne fungere som utgangspunkt for arbeidet med generelle retningslinjer.

Av samtlige fraværsanmeldelser fra Utdanningsetaten i Oslo i perioden fra høsten 2003 til dags dato er kun én sak ført for rettsapparatet. Foresatte ble idømt en bot på 10.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel. (©NTB)