Riksrevisjonen ikke fornøyd med Nav

Riksrevisor Jørgen Kosmo er kritisk til at Nav gjennom flere år har nedprioritert arbeidet med å sikre en tilfredsstillende internkontroll. Foto: Scanpix Les mer Lukk

<pArbeids- og velferdsetaten (Nav) får skarp kritikk av Riksrevisjonen i den årlige revisjonsrapporten som ble lagt fram torsdag.</p

Riksrevisjonen er kritisk til at Nav gjennom flere år har nedprioritert arbeidet med å sikre en tilfredsstillende internkontroll, og mener dette åpner muligheten for at brukere bevisst kan misbruke tjenestene til Nav.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har opplyst at Nav-reformen ikke vil være fullført i 2010, og at man ikke kan forvente fullt ut å nå de ønskede resultatene mens omstillingsprosessen pågår. Riksrevisjonen har merknader til dette, og viser blant annet til de forventningene Stortinget hadde da reformen ble besluttet gjennomført. Riksrevisjonen sier det er viktig at disse forventningene begynner å innfris av etaten også innenfor reformperioden.

Alvorlige feil

– Stortingets forutsetning om å opprettholde løpende tjenesteproduksjon på et tilfredsstillende nivå er ikke nådd i 2008”, slår Riksrevisjonen fast og bemerker at dette er alvorlig.

Rapporten peker på at det er oppdaget en rekke tilfeller av feil i utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag i 2008 og at disse i stor grad skyldes manglende oppfølging og etterlevelse av kontrollrutiner.

Ifølge rapporten er det betydelige svakheter i rapportering om etterlevelse av interne kontrollrutiner på stønads- og driftsområdet. I 60 prosent av tilfellene gir rapporteringen fra Nav inntrykk av en bedre situasjon enn det som har vært tilfelle, og revisjonsrapporten mener at disse feilene kan ha påvirket etatens prioriteringer. Dette var også tilfelle i 2006 og 2007. Riksrevisjonen beskriver derfor også dette som alvorlig.

Rapporten slår videre fast at det har vært en økning i saksbehandlingstid og restanser. Inngangen av nye saker i 2007 og 2008 har vært høyere enn antall behandlede saker.

Feil ved anskaffelser

Rapporten inneholder også bemerkninger til forvaltningen av Statens pensjonsfond. Revisjonen har blant annet påvist flere mangler ved forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland, og enkelte mangler for dokumentasjon og internkontroll.

Flere departementer får kritikk for svakheter ved tilskuddsordninger og manglende rutiner for å ivareta informasjonssikkerheten.

Riksrevisjonen har i flere år rapportert om brudd på anskaffelsesregelverket i staten. Også i 2008 rapporteres det om flere feil og mangler på dette området i flere av departementene.

Revisjonen har påvist svakheter ved internkontrollen i flere virksomheter, svakheter som blant annet har resultert i brudd på lover og sentrale bestemmelser samt feil i flere av regnskapene.

Rapporten etterlyser en bedre samordning av datasystemene til departementene og etatene. Flere av disse systemene er utviklet i den enkelte etat, og kommuniserer dermed dårlig med hverandre. Dette mener Riksrevisjonen kan føre til forsinkelser i saksbehandlingen, feil i beregninger og utbetalinger, og at brukere blir behandlet ulikt. (©NTB)