- Mangelfullt vedlikehold av veiene

Ifølge rapporten «Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehold av veinettet» er hver fjerde veistrekning ikke godt nok vedlikeholdt i sommerhalvåret. (Illustrasjonsfoto: Scanpix) Les mer Lukk

<pRiksrevisjonen har avdekket mangler ved drift og vedlikehold på en vesentlig del av veinettet etter at oppgavene ble konkurranseutsatt.</p

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke fornøyd med det veirapporten avdekker. (Foto: Scanpix)

– Dette er nedslående lesning, sa riksrevisor Jørgen Kosmo da han torsdag presenterte rapporten «Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehold av veinettet».

Der slås det fast at drifts- og vedlikeholdsarbeidet på veiene er mangelfullt når det gjelder vinterdrift, punktlighet og kvalitet. Det avdekkes mangler ved en stor del av veinettet samtidig som svak rapportering fører til at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen heller ikke har god nok styring og oversikt over driftstilstanden.

– Det kan føre til dårligere sikkerhet og øker risikoen for ulykker og i verste fall dødsfall i trafikken, sier Kosmo.

Dårlig brøyting

Det er flere forhold ved veivedlikeholdet som ikke er tilfredsstillende. Et flertall av veiene i en studie foretatt av Riksrevisjonen hadde ikke en standard som er i henhold til fastsatte krav. Blant annet er ikke brøyting og høvling av snø- og isdekte veier i vintersesongen godt nok ivaretatt.

– Dette fører til at kvaliteten på en stor del av veinettet ikke er god nok til å gi trafikantene gode og sikre framkomstforhold hele året, sier Kosmo.

I sommerhalvåret er rundt hver fjerde veistrekning ikke godt nok vedlikeholdt, med blant annet feil og mangler av trafikkskiltene, dårlige drens- og avløpsanlegg som fører til oppslamming i stikkrenner og torvkanter langs veibanen.

Samtidig påpeker Riksrevisjonen at Samferdselsdepartementet ikke mottar rapportering som gir systematisk tilbakemelding, for eksempel for tiltak som er viktig for trafikksikkerheten.

– Riksrevisjonen stiller spørsmål ved hvordan Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen kan vurdere om driften av veinettet skjer i samsvar med fastsatte standarder og prioriteringer uten en slik informasjon, heter det i rapporten.

Ifølge Riksrevisjonen bekrefter Vegdirektoratet at resultatet ikke vurderes som tilfredsstillende.

Ut på anbud

Siden 2003 har driften av veinettet i hovedsak vært konkurranseutsatt gjennom kontrakter med private entreprenører. Ved utgangen av 2008 var det i alt 105 kontrakter i drift med en total omsetning i 2008 på 2,1 milliarder kroner. Rundt halvparten av kontraktene har mangelfull utførelse av driftsarbeidet i henhold til fastsatte standarder.

Riksrevisjonens rapport fastslår at for mange av kontraktene ikke blir kontrollert godt nok, og at det faktiske kontrollnivået er lavere enn det som er planlagt ut ifra fastsatte kontrollplaner.

Konkurranse mellom flere aktører er en forutsetning for et effektivt anbudssystem, men Riksrevisjonen avdekker at det er altfor svak konkurranse i entreprenørbransjen. For 37 prosent av kontraktene som er blitt inngått, har det bare vært en eller to entreprenører som har lagt inn anbud. Samferdselsdepartementet blir derfor bedt om følge opp for å stimulere til økt konkurranse.

Samferdselsministeren har også fått mange klager på sitt bord, og har bestilt en rapport innen påske med en full gjennomgang av omleggingen og effekten av den.

– Da får vi et grunnlag for å diskutere saken og ta nødvendige grep, og det er jo det Riksrevisjonen etterspør, sier Navarsete.

Bilorganisasjonen NAF er kritisk til anbudsordningene.

– Rapporten bekrefter det vi i NAF har hevdet i mange år og viser at det er for svak konkurranse innen veivedlikehold, sier Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Han mener det er påkrevd å få på plass et annet system som bedrer vedlikeholdet og som kan bidra til å stanse og å ta igjen forfallet. (©NTB)