Ingen strafferabatt for Pham i Kamikaze-saken

<pDrapsdømte Chris Phams anke i Kamikaze-saken er forkastet av Borgarting lagmannsrett. </p

Oslo (NTB-Anna Nesje): Dermed blir dommen på 20 års forvaring opprettholdt. De to andre dømte i saken fikk mildere straffer.

Alle tre er dømt for drapet på den daglige lederen for nattklubben Kamikaze i Oslo, Mohamed Ahssain, i februar 2007.

Det skjedde mens de hadde permisjon fra fengselet der de sonet straff. Drapet er betegnet som ekstremt brutalt, og de fikk alle strenge straffer i Oslo tingrett før jul i fjor.

Chris Pham (36) erkjente all skyld for drapet på Mohamed Ahssain og ba retten dømme ham til forvaring.

Likevel ba han om strafferabatt i anken fordi han hadde tilstått uforbeholdent.

Dette gikk ikke lagmannsretten med på, og Phams forvaringsdom på 20 år blir stående, med en minstetid på 10 år, slik den ble utmålt i tingretten.

Begrunnelsen for at minstetiden ikke forkortes, er blant annet hensynet til folks rettsfølelse dersom en som er dømt i en så alvorlig sak, løslates etter kort tid.

Forvaring

Drapet var planlagt over lang tid mens Pham satt i fengsel for et annet drap. Han fikk med seg to medinnsatte, Tommy Henriksen (39) og Mohammad Usman Ali (25).

31 år gamle Ahssain ble drept med en overdose heroin, kvelning og slag.

I lagmannsretten fikk Tommy Henriksen forandret straffen fra fengsel til forvaring, noe som ofte anses som strengere, fordi forvaringen kan forlenges. Men dommen er gjort 6 år kortere enn fengselsstraffen, med en tidsramme på 12 år og en minstetid på 9 år.

Omgjøringen til forvaring begrunnes blant annet med at det er fare for at Henriksen vil kunne begå nye voldsforbrytelser, og i tillegg sedelighetsforbrytelser, som han også er dømt for tidligere.

- God utviklingAli, som også tidligere er dømt for drap, fikk redusert fengselsstraffen fra 15 til 10 år. Lagmannsretten har lagt vekt på at Ali straks tok kontakt med politiet da han fikk vite at Mohamed Ahssain var død.

Dessuten mener de han er inne i en positiv utvikling uten rusavhengighet, med skolegang og interesse for religion.