Klart for nye runder i Torgersen-saken

Advokat Erling Moss oppfordrer Stortingets justiskomité til å foreta lovendringer på bakgrunn av Gjenopptakelseskommisjonens omstridte avgjørelser i forbindelse med kravet om gjenåpning av straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

<pAdvokat Advokat Erling Moss oppfordrer Stortingets justiskomité til å foreta lovendringer på bakgrunn av saken mot Fredrik Fasting Torgersen.</p

Fakta om Torgersen-saken  

* Fredrik Fasting Torgersen ble den 16. juni 1958 dømt til livsvarig fengsel for drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen i Skippergata i Oslo den 7. desember 1957. Han slapp ut av fengselet etter å ha sonet i 16 år.

* Torgersen, som nå er 74 år gammel, har hele tiden nektet seg skyldig i drapet, og har gjort gjentatte forsøk på å få gjenopptatt – gjenåpnet – straffesaken.

* Høyesterett avviste en gjenopptakelsesbegjæring i 1976, og Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste en ny gjenopptakelsesbegjæring i 2001.

* Enda en gjenopptakelsesbegjæring ble avvist av Gjenopptakelseskommisjonen den 8. desember 2006. Kommisjonen la ikke vekt på nye utredninger som reiste sterk tvil om de tekniske bevisene som førte til at Torgersen ble dømt.

* Advokat Erling Moss sendte den 17. juli 2007 et krav om fornyet behandling, og krevde samtidig at det må oppnevnes en settekommisjon fordi han anser Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer som inhabile.

* En kjennelse i Høyesteretts ankeutvalg 19. november i år innebærer at kravet om en settekommisjon ikke har ført fram. Dermed er det gitt klarsignal for at Gjenopptakelseskommisjonens nåværende medlemmer, under ledelse av Janne Kristiansen, kan behandle også den nye begjæringen om gjenopptakelse av straffesaken. (©NTB)

Trondheim (NTB-Skjalg Fremo): Advokat Erling Moss oppfordrer Stortingets justiskomité til å foreta lovendringer på bakgrunn av Gjenopptakelseskommisjonens omstridte avgjørelser i forbindelse med kravet om gjenåpning av straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen.

Erling Moss, som er drapsdømte Torgersens forsvarer, har også i et brev til Gjenopptakelseskommisjonen oppfordret kommisjonen til å fortsette behandlingen av begjæringen som ble satt fram juli i fjor om gjenåpning av straffesaken fra 1958. Dermed ser det ut til at den mer enn 50 år gamle Torgersen-saken fortsetter med en ny runde i rettssystemet – og nå også en runde i politiske organer.

Gjenopptakelsesbegjæringen fra juli i 2007 har vært stilt i bero, blant annet fordi spørsmålet om kommisjonens habilitet i mellomtiden har vært behandlet av Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, og nylig også av Høyesterett.

– Kommisjonen inhabil

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde 19. november i år at domstolene er avskåret fra å overprøve Gjenopptakelseskommisjonens egen avgjørelse om at den er habil til å behandle også den nye begjæringen, etter at kommisjonen i desember 2006 avslo Torgersens begjæring om gjenåpning av straffesaken.

I brevet til Gjenopptakelseskommisjonen fastholder advokat Moss sitt standpunkt om at hele kommisjonen er inhabil, og at det må oppnevnes en settekommisjon.

«Kommisjonen har etter mitt skjønn et særskilt ansvar for at settekommisjon oppnevnes», skriver han.

– Helt særegent

Henvendelsen til Stortingets justiskomité gjelder en oppfordring til komiteen om å ta initiativ til tre endringer i straffeprosesslovens kapittel 27 om gjenopptakelse. Moss argumenterer for at den private part i en sak for Gjenopptakelseskommisjonen må ha rett til innsyn i kommisjonens saksdokumenter, på samme måte som i en sak som står for domstolene.

Videre mener Moss at det må foretas en lovendring som innebærer at habilitetsspørsmål for kommisjonens medlemmer kan bringes inn for domstolene dersom det oppstår uenighet om habiliteten. Det tredje punktet handler om at spørsmål som gjelder oppnevning av forsvarer og betaling av forsvareren også må kunne bringes direkte inn for domstolen.

Erling Moss skriver i brevet til Stortingets justiskomité at Gjenopptakelseskommisjonens standpunkt til egen habilitet er «helt særegent i norsk forvaltning, også når det gjelder spørsmålet om hvordan habilitetstvist skal løses.»

– Ingen kunne selvsagt forutsett at man skulle få en kommisjon og en kommisjonsleder som innførte en praksis som ellers er helt ukjent, skriver Erling Moss. (©NTB)