HØYESTERETT AVGJØR

Er 14 år for hasj for lenge?

 
<pHøyesterett skal vurdere om 14 års fengsel for smugling av 800 kilo hasj er for strengt for Danny Bungard.</p

Wonderboy-saken  
* 14 personer ble tiltalt for innførsel og omsetning av til sammen 762 kilo hasj som norsk politi beslagla den 29. og 30. november 2004.
* Hovedtiltalt i saken er Danny Bungard (32) fra Oslo. Han skal ha organisert frakten fra Nederland til mottakerapparatet i Norge.
* Politiet rullet opp nettverket som en følge av et sidespor i NOKAS-etterforskningen. Operasjonen fikk navnet «Wonderboy» internt i politiet.
* NOKAS-dømte David Toska skal ha investert 4,3 millioner kroner av ransutbyttet i hasjen, og har innrømmet deler av dette. Toska og Bungard ble pågrepet sammen i Spania 5. april 2005.
* 7. september i fjor ble Danny Bungard dømt til 15 års fengsel. David Toska fikk 20 års fengsel – en straff som også skulle omfatte tilståelsesdom for ranet av Postens brevsenter og to andre forhold. Elleve av de øvrige tiltalte i saken fikk straffer fra to år og seks måneder til 14 år.
* Borgarting lagmannsrett dømte ni av de tiltalte til straffer fra to og et halvt år og opp til 14 års fengsel i ankesaken som ble avsluttet i mars i år.
* Høyesterett skal tirsdag behandle anke over straffeutmålingen for flere av de dømte.

Bungard (32) ble tatt av politiet i forbindelse med den såkalte Wonderboy-saken som ble rullet opp høsten 2004. I vår ble han i lagmannsretten dømt til 14 års fengsel, ett år mindre enn i tingretten, for rollen som hovedmann bak smugling av 300 kilo hasj og som medvirker til at ytterligere 500 kilo av samme stoff fant veien til Norge.

– For streng

– Bungard har anket dommen fordi han mener den fastsatte straffen er for streng. Spørsmålet blir hvor straffenivået bør være for et relativt mildt narkotisk stoff. Dette har ikke Høyesterett tidligere tatt standpunkt til, sier advokat Berit Reiss-Andersen til NTB.

Danny Bungard ble dømt sammen med en rekke andre og vil ikke sitte alene på benken i Høyesterett heller. I alt ni ankesaker knyttet til Wonderboy-saken skal dommerne ta stilling til. Nokas-dømte David Aleksander Toska uteblir derimot etter at han godtok dommen han fikk i tingretten for sin rolle i saken.

Under rettssaken ble det bevist at deler av utbyttet fra dødsranet i Stavanger samme år var blitt forsøkt investert i hasj.

Vanlig

Også påtalemyndigheten har anket enkelte av dommene til Høyesterett. Riksadvokaten er interessert i å få en avklaring på hva som er det rette straffenivået for befatning med et narkotisk stoff som nesten en femdel av befolkningen har prøvd. I år 2000 svarte nesten 19 prosent av norsk ungdom at de hadde brukt cannabis, ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

– Høyesterett kan komme til å vurdere om det nå er riktig å nedjustere straffenivået noe, særlig når man sammenligner straffenivået for hasj med andre alvorlige forbrytelser. Er det riktig å dømme en hasjsmugler til 15 år fengsel, når det er en streng dom i en drapssak, spør advokat Reiss-Andersen.

Høyesterett har ikke lagt opp til at det skal vurderes hvor farlig cannabis er som rusmiddel, men temaet kan likevel komme opp. I tidligere avgjørelser er stoffet vurdert som et mildere rusmiddel, selv om befatning med cannabis skal dømmes etter samme lovbestemmelser som hardere stoffer.