- Ikke bland inn staten

President George W. Bush meiner den globale finanskrisa ikkje skuldast den frie marknaden og åtvarer mot for mykje statlig innblanding.