Meny

Forslag fra båtsikkerhetsutvalg

- UP bør kontrollere fart til sjøs

STRENGERE REGLER TIL SJØS: Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe ønsker en innskjerping i regelverket på sjøen og vil ha UP til å håndheve loven strengere enn i dag. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien (Scanpix)

Påbud om vest, strengere promillegrense og en mer ensartet fartsbegrensning i skjærgården, kan bli resultatet om tilrådningene fra Sjøfartsdirektoratets arbeidsgruppe blir fulgt opp av regjeringen.

Båtstatsrådene Trond Giske og Lisbeth Berg-Hansen fikk i dag overlevert rapporten fra utvalget som har sett på sikkerheten for fritidsbåtfolket.

Mange av konklusjonene i rapporten reflekterer de siste års dramatiske ulykker, og utvalget tilrår også at UP tar over ansvaret for å håndheve farten på sjøen.

Det kan også komme krav om et høyhastighetssertifikat og nedre aldersgrense på 18 år for å føre båter som går fortere enn 50 knop, selv om denne fartsgrensen ikke er drøftet spesifikt av utvalget.

Les også: Politiet har kjøpt XO-båt til spesialstyrkene

Statsråd Berg-Hansen sa i en kommentar til rapporten at hun ønsker en mer ensartet fartsgrense for fritidsbåtfolket.

– I dag har vi 140 forskjellige lokale regulerte fartsbegrensinger for fritidsbåtfolket. Slik kan vi ikke fortsette å ha det, sier Berg-Hansen.

Statsråd Trond Giske følger opp sin kollega med å si at man ikke ønsker et gjennomregulert båtliv.

Les også: Syv fikk «lappen» tilbake

– Det kan være farlig å bruke norsk natur, men det er som regel opp til hver og en å tenke sikkerhet og vettug bruk av både båt og sjø, derfor tror jeg på en gylden middelvei når det gjelder reguleringene til sjøs, sier Giske.

Giske sa han også ønsket å styrke det videre holdningsskapende arbeidet blant båtbrukerne, og at regjeringen derfor hadde bevilget tre millioner til en holdningsskapende kampanje som skal gå kysten rundt denne sommeren.

Arbeidsgruppen har i sitt arbeid sett på årsaker til at ulykker skjer, og på dette grunnlag vurdert tiltak for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåt. Men Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier at grunnlagsmaterialet ikke er godt nok dokumentert fordi at innsamlingen av data rundt ulykker med fritidsbåt ikke er godt nok. Derfor ligger det også et ønske om å få til en egen kommisjon som vurderer alle alvorlige ulykker med fritidsbåt.

Les også: Her klaffer alt

– Tiltakene som arbeidsgruppen foreslår, sendes nå på høring. Deretter må vi se hvilke tilbakemeldinger vi får og om det bør foretas eventuelle endringer i det gjeldende regelverket, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Utdrag fra rapporten:

Styrking av kontrollapparatet

Mange av de mest alvorlige ulykkene skjer fordi lover og regler er brutt. Det er da snakk om blant annet hastighet, promille og grov uaktsomhet. Arbeidsgruppen mener derfor at det er viktig å avdekke denne type lovbrudd og samtidig reagere strengt på dem, vil virke forebyggende i forhold til faremomentene ved bruk av fritidsbåt. Derfor foreslås det gi Utrykningspolitiet et ansvar for økt kontrollvirksomhet på sjøen.

Foreslår høyhastighetssertifikat

Arbeidsgruppen mener at båtbrukernes kunnskap har stor påvirkning på deres holdninger, men foreslår likevel ikke endringer eller utvidelse i ordningen med obligatorisk båtførerprøve for personer som er født 1. januar 1980 eller senere. Dette begrunnes med at det er kort siden spørsmålet ble behandlet politisk. Imidlertid viser statistikken at personer som er født før 1. januar 1980 har slutte» å ta båtførerprøven, etter at denne ble obligatorisk for de som er født etter denne datoen. Arbeidsgruppen mener derfor at det vil derfor være viktig at det arbeides aktivt for å få denne gruppen til å ta prøven frivillig.

Les også: Mer camping enn båt ved Gøta kanal

Arbeidsgruppen mener også at det er behov for høyere kompetanse hos førere av de hurtigste fritidsbåtene, og foreslår at regjeringen vurderer et eget høyhastighetssertifikat.

Strengere promillegrense

I 1998 innført en fast promillegrense på 0,8 for føring av fritidsbåter under 15 meter med motor som fremdriftsmiddel, samt seilbåter mellom 4,5 og 15 meter. Arbedisgruppen mener nå tiden er moden for å skjerpe denne grensen. Det er enighet om at en skjerping av promillegrensen gir et tydelig signal som vil bedre effekten av dagens holdningsskapende arbeid.

Påbud om flyteutstyr

I dag stilles det krav til at fritidsbåter skal være utstyrt med flyteutstyr til alle om bord under seilas. Medlemmene i arbeidsgruppen er enige om at dersom man får flere til å bruke flyteutstyr, er dette det enkelttiltaket som umiddelbart vil gi størst effekt på dødstallene for ulykker med fritidsbåt. Et klart flertall i arbeidsgruppen støtter derfor et forslag om at regjeringen må vurdere å innføre et påbud om bruk av flyteutstyr i åpne fritidsbåter og kajakker underveis.

Les også: Flott familiebåt for under 300.000 kroner

Fartsbegrensninger

Lisbeth Berg-Hansen påpekte da rapporten ble overlevert at det er 140 forskjellige fartsbegrensinger i Norge. I dagens system fastsettes nemlig fartsgrenser for båttrafikken lokalt av kommunene. Arbeidsgruppen foreslår derfor tiltak for å sikre et mest mulig ensartet regelverk, og at informasjon om reglene gjøres tilgjengelig på en brukervennlig og tidsriktig måte.

Undersøkelse av ulykker

Arbeidsgruppen har under arbeider med utredningen opplevd at faktagrunnlaget om hvorfor ulykker skjer er mangelfullt. Gruooeb mener at det er behov for en grundigere gjennomgang av årsaksforhold knyttet til dødsulykker, fordi dette vil gi et bedre grunnlag for myndighetene og andre aktører til å iverksette hensiktsmessige tiltak.

Det foreslås derfor at politiets plikt til å rapportere om dødsulykker til Sjøfartsdirektoratet formaliseres i lov eller forskrift. Videre henstiller arbeidsgruppen til at Sjøfartsdirektoratet forbedrer skjemaet som i dag benyttes for politiets rapportering.

Les også: Båtvrak et økende miljøproblem

Arbeidsgruppen foreslår at det i tillegg etableres en ordning hvor Sjøfartsdirektoratet eller andre rykker ut og undersøker de mest alvorlige ulykkene grundigere enn det politiet gjør i dag. Hovedformålet vil da være å avdekke hvilke forhold som har vært medvirkende til ulykkene og til skadeomfanget, for derigjennom å komme fram til effektive forebyggende tiltak.

Les også: Båt for handikappede

Les flere artikler fra vår motorseksjon her


Les flere nyheter her

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært