ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true nyheter havstand,klima,ny viten,vannstand,Vitenskap,Miljø,nyheter
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no

Havet kommer nærmere

Om 100 år kan havet stå nærmere én meter høyere langs norskekysten. Da vil stormer som Berit, Cato og Dagmar ødelegge enda mye mer på sine raid.

Fakta

Må planlegge for høyere vannstand

Bygninger, veier, moloer og annen infrastruktur må bygges med tanke på at klimaet endrer seg.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bistår norske kommuner med å foreta nødvendige klimatilpasninger, som blant annet innebærer å ta høyde for havstigningen i norske kyststrøk.

– Kommunene har ansvar for klimatilpasningene, og vi ser at det er økende bevissthet rundt dette. De siste stormene bør dessuten være viktige påminnelser om feil som er gjort i tidligere planlegginger. Og forhåpentlig ikke bare påminnelser for kommunene som opplevde store skader, men også for de kommunene som ikke ble berørt denne gangen, sier Dag Olav Høgvold, seniorrådgiver i DSB-avdelingen Klimatilpasning Norge.

Havet kan stige 70 meter

Totalt kan havnivået stige med rundt 70 meter hvis all is på land smelter.

Havnivået stiger bare med rundt en halv meter hvis verdens isbreer forsvinner. Men dersom all isen på Grønland smelter, vil havnivået stige med sju meter. Og om all isen på Antarktis skulle tine vekk, vil havnivået stige med i overkant av 60 meter.

– Det kommer riktignok ikke til å skje på tusenvis av år. Men om bare 100 år er trolig over 80 prosent av verdens isbreer borte, i tillegg til at deler av iskappen over Grønland og Antarktis smelter. Derfor er det stor sannsynlighet for at havnivået har steget med mellom en halv og én meter om 100 år, sier klimaforsker Helge Drange.

Ekstremværet vi så på slutten av fjoråret, med svært kraftige vinder og svært høy vannstand, ville ha ødelagt enda mer dersom havnivået var én meter høyere, konstaterer Helge Drange, forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

– Det er ikke et usannsynlig scenario om 200 år. Dersom vi ikke reduserer klimagassutslippene, kan havet stå mellom én og halvannen meter høyere langs store deler av kysten vår i år 2200, sier Drange, som også er professor i geofysikk ved Universitetet i Bergen.

Problemet er at både 100 og 200 år fram i tid virker fjernt for folk, og derfor er framtidens vannstand noe få bekymrer seg over. Dessuten er det usikkerhet rundt hvor mye havnivået vil stige.

Vannstand til nye høyder

Drange påpeker at 100 år ikke er mye i et kysthistorisk perspektiv. Og han understreker at det er sikkert at havnivået kommer til å stige – i lang tid framover.

Det er sikkert at havnivået kommer til å stige – i lang tid framover

Havstigningen skyldes varmere hav, isbreer som tiner vekk og Antarktis' og Grønlands smeltende iskapper.

Ifølge Drange blir havstigningen trolig mellom 50 centimeter og én meter rundt år 2100. 100 år senere kan altså vannlinjen langs norskekysten stå opptil halvannen meter høyere enn i dag.

– På grunn av de globale temperaturøkningene kommer havnivået til å stige i hundrevis – kanskje tusenvis – av år. Man vet ikke nøyaktig hvor mye og hvor lenge, men havstigningen vil føre til store utfordringer for millioner av mennesker som bor på øyer og i andre kystområder som er sårbare for små økninger i havnivået, sier professoren.

En havstigning på én meter vil blant annet sette Bryggen i Bergen i fare. Området har en nesten 1.000 år lang historie og er et av UNESCOs verdensarvsteder.

Må kutte i klimagassutslipp

– Nesten alle norske byer og tettsteder med en marin tradisjon er truet av havstigningen, fastslår klimaforskeren.

En havstigning på én meter vil blant annet sette Bryggen i Bergen i fare.

Lars Petter Røed, forsker ved Meteorologisk institutt og professor ved Universitetet i Oslo, har i likhet med Drange forsket på konsekvensene av klimaendringer og havstigning. Han har undersøkt om også vær, vind og bølger forverres når havnivået stiger.

– Bølgene vil slå lenger inn på land siden havnivået stiger, men selve bølgehøyden vil ikke øke langs norskekysten. Andre områder er imidlertid mer utsatt. Det gjelder blant annet landene rundt Tyskebukta. Kysten av Nederland, Tyskland og Danmark vil oppleve at bølgene blir enda høyere, forteller Røed.

Les også:

Norsk ungdom mener vi må kutte hjemme

Regjeringspartiene tviolder på å kjøpe klimatiltak ute

ØDELA FOR MILLIONER: Stormen Berit, som også førte til stormflo med svært høy vannstand, gjorde store skader langs norskekysten i slutten av november. I framtiden vil lignende ekstremvær være enda mer ødeleggende fordi havnivået stiger. Foto: Berit Roald (Scanpix)ØDELA FOR MILLIONER: Stormen Berit, som også førte til stormflo med svært høy vannstand, gjorde store skader langs norskekysten i slutten av november. I framtiden vil lignende ekstremvær være enda mer ødeleggende fordi havnivået stiger. Foto: Berit Roald (Scanpix)

Ifølge Drange er det for sent å reversere havstigningen, men det er ikke for sent å hindre at havet stiger enda raskere og enda mer enn det som legges til grunn for dagens beregninger.

De fleste klimaforskerne er enige om at de globale temperaturøkningene skyldes menneskelig forurensning, og da spesielt bruk av fossile energikilder som kull, olje og gass.

– Verdens ledere klarer likevel ikke å komme fram til en avtale om reduksjon av klimagassutslipp. Det kan henge sammen med at det ikke er noe påtrykk fra grasrota om å redusere utslippene. I dag øker folks forbruk, samtidig som vi slipper ut mer klimagass. Verden trenger et overordnet organ som tar problemet på alvor og som virkelig legger til rette for bruk av mer fornybar energi, fastslår Helge Drange.

Les også:

Klimaforsker håner plitikerne for troen på klimakvoter

Rekordhøy konsentrasjon av klimagasser

Fakta om havstigning

• Det er tre hovedårsaker til at havnivået stiger:

1. De fleste isbreene smelter.

2. Iskappene over Grønland og Antarktis smelter.

3. Havet blir varmere.

Sistnevnte årsak forklares ved at vannet utvider seg når det blir varmere, og dermed stiger havoverflaten. Dette gjelder spesielt det kalde vannet i dype havområder, for eksempel i Norskehavet hvor gjennomsnittsdybden er 1600 meter. Beregningene viser at havnivået langs norskekysten vil stige med 10– 15 centimeter i løpet av 100 år fordi vannet i havdypene utvider seg.

• Havnivået stiger mer langs Sør- og Vestlandet enn rundt Oslofjorden og i Nord-Norge. Det skyldes at landet fortsatt hever seg etter den siste istiden for om lag 10.000 år siden, da et opptil to– tre kilometer tykt isteppe trykket store deler av de skandinaviske landene nedover. Norge hever seg mer noen steder, for eksempel rundt Oslofjorden, og mindre andre steder, for eksempel på Vestlandet og i Nordland. Etter hvert vil trolig havstigningen utgjøre mer enn landhevingen langs hele norskekysten.

• Stormflo oppstår på grunn av vær og vind, nærmere bestemt ved at lavtrykk og kraftig pålandsvind sørger for opphoping av vann inn mot kysten. Stormflo i kombinasjon med springflo gjør at vannstanden blir ekstremt høy. Springflo oppstår når månen og sola står på linje med hverandre, altså hver 14. dag ved nymåne og fullmåne. Springflonivået varierer, fra periode til periode og fra sted til sted, noe som er årsaken til at det lages tidevannstabeller for mange steder langs kysten.

Les mer på www.klimatilpasning.no. På nettsidene til Miljøverndepartementet er det et eget tema om havnivå i kategorien klimautfordringer.

 

Les flere saker om klima

 

Les flere nyheter her

Lesernes kommentarer

2012-01-07T17:23:56

Magne aaseng Magne Aaseng

7. januar 2012 - 18:23

Dette er vel mer skremsels

Dette er vel mer skremsels propeganda, siden tidens morgen har det vert klimaendringer på denne jord, og det vil det fortsette med, mennenske skapt eller ikke.
2012-01-07T17:29:48

Johnny Bakke Johnny Bakke

7. januar 2012 - 18:29

Skremselspropaganda

Ja det er det og regjeringen utnytter dette for å legge på mer og mer såkalte miljø-avgifter på alt, selv om avgiftene ikke går til å forbedre miljøet.
2012-01-07T18:23:36

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

7. januar 2012 - 19:23

Greit å si ifra.

Det er greit å si ifra så vi kan forberede oss.
Det er ikke skremselspropaganda men opplysning.
2012-01-07T19:26:54

Ass Faltum Ass Faltum

7. januar 2012 - 20:26

Ikke skremselspropaganda men

Ikke skremselspropaganda men opplysning, når det står om 100 år "KAN"........???
2012-01-07T20:38:20

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

7. januar 2012 - 21:38

Ja.

Du KAN få kreft hvis du røyker.
Ingen forskere kan garantere at du får kreft hvis du røyker.
Men det er helt greit å si at det er større sannsynnelighet for at noe kan skje om det er tilfellet.

Er det skremselspropaganda?

At ting kan skje er det greit å bli opplyst om.
Det begynner å bli helt for latterlig når all verdens mennesker som ikke vet hva de snakker om skal fornekte dette og kalle det skremselspropaganda.
Jeg ble ikke skremt.
Jeg skjønner at det er muligheter for at det kan skje.
2012-01-09T15:32:52

Finn Johansen Finn Johansen

9. januar 2012 - 16:32

Robin Kristiansen

Godt skrevet Robin Kristiansen. Endelig en fornuftig kommentar.
2012-01-09T11:34:44

Olav Heggum Olav Heggum

9. januar 2012 - 12:34

Det er skremselspropaganda å

Det er skremselspropaganda å hevde at menneskeskapt CO2 utslipp fører til havstigning, det er rett og slett ikke noe grunnlag for å hevde det. Når disse forskerne lager sine modeller er det rett og slett regnestykker, der de legger inn sine egne tenkte variabler som de ikke kan vite noe om, de bare tilpasser variablene etter de svar regnestykket gir. Hadde de ikke gjort det, hadde de overflødiggjort seg selv!

Jeg legger merke til at denne aktuelle forskeren har begynt å bruke termen ''de fleste forskere i verden er enig'', i motsetning til tidligere vanlig retorikk ''alle verdens forskere er enig''. Støre var jo tidlig ute med å fastslå at det var slik, var du ikke enig, var du ikke riktig skrudd sammen! Nei, få en slutt på CO2 svindelen og begynn å bruke ressursene på reelle miljøgifter og skadelige utslipp.

Selvfølgelig er det klimaforandringer, det har jo glasiologer og geologer dokumentert grundig, den siste globale oppvarmingen startet for 10000 år siden og har varmet opp kloden kontinuerlig siden.

Hvordan kan noen tro at de skal klare å styre naturkreftene? Og det blir jo bare enda verre når de tror de skal klare det vha CO2 kvote handel.
2012-01-08T17:17:50

JILL FANEBUST JILL FANEBUST

8. januar 2012 - 18:17

SKREMSEL

Magne Aaseng har nok utall som støtter ham .Mange vil gjerne men stå stå fram.men motet svikter.


JILL
2012-01-07T17:37:39

Per Jan Langerud Per Jan Langerud

7. januar 2012 - 18:37

Sludder og vås

Helge Drange vet ikke hva han snakker om. Han og Eystein Jansen kom med en rapport om at havet skulle stige bortimot 1 meter i Bergen frem til 2100, men det er kraftig tilbakevist av flere. Havnivå målinger fra Bergen viser at havet der ikke har steget en eneste millimeter de siste 90-100 årene og det ingen ting som sier at det skal stige så mye. Den Svenske forskeren Mørner som har ledet en internasjonal gruppe som har drevet med havnivåmålinger i 20-30 år spår følgene om havstigning frem til 2100, og det er 10 cm +/- 10 cm. Målinger de siste årene viser også at den beskjedne stigningen vi har hatt de siste årene er avtagene.
2012-01-07T18:25:14

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

7. januar 2012 - 19:25

Javel.

Og hvordan vet du hvem som har rett her?
2012-01-07T19:43:23

Sivert Sæterbø Sivert Sæterbø

7. januar 2012 - 20:43

Lytter du på

Friluftsmagasinet hver lørdag med programleder Arnulf Møllerstad ?

Han har nå i mange år helt uimotsagt fått drive sine manipulerene radioprogram mellom 08 og 09 der den ene fanatikkeren etter den andre fritt får stå frem med skremselspropaganda om menneskeskapte klimaendringer.

Jeg lytter bare for å "lagre" galskapen for andre anledninger.

Lytterreaksjoner svarer ikke Møllerstad på dersom de ikke faller i hans smak..

En del av de samme manipulerende "forskerne" slipper også fritt til i det nye Ekko-programmet på P2 hver kvardag mellom 09 og 11....

Det hele er trist, dvs å lytte på at elles voksne mennesker med god utdannelse har mistet all kritisk fornuft, og holder med vilje avstand til sannheten. Og ja, Helge Drange er tilstede også her med sine "religiøse" skremsler.

Det som også slår meg er at de som ikke trur på CO2 som årsak til verdens undergang, de kan faktisk bevise sine påstander gjennom annerkjente naturlover og forskning, mens motstanderne bare kan si at havet stiger og at det og det vil skje uten å bevise noe som helst.

Sannsynligvis er det hele over innen en 4-5-6 år, der også EU må innrømme hvem som har rett. Da må også Norge krype til korset, og man må begynne å søke etter en ny "fiende"
2012-01-07T17:33:54

Hans Martin Øvre Hans Martin Øvre

7. januar 2012 - 18:33

So what?

Dette er kun skremselspropaganda, og ingenting annet. Årsaken til at noen ønsker å skremme kan vi jo bare lure på, men en eller annen skjult agenda har de sikkert. Men om havet står 1 eller 10 meter høyere om hundre år burde ikke bekymre noe levende vesen i dag, for ingen av oss vil være i live om 100 år. Så hvorfor da bruke tid og krefter på tøvet?
2012-01-07T18:29:21

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

7. januar 2012 - 19:29

Neste generasjoner.

Det er vel snakk om neste generasjoner.
Dine eller mine barnebarn eller deres barn kan oppleve dette.
Hvordan vet du at dette er skremselspropaganda?
Jeg vet ikke om dette er riktig eller ikke, men jeg tviler sterkt på at noen har en eller annen skjult agenda.
Jeg vet det er populært å si. Men ikke mist helt gangsynet.
2012-01-07T17:36:27

Gunnar Hagen Gunnar Hagen

7. januar 2012 - 18:36

Om 100 år kan havet stå nærmere én meter høyere langs norskekyst

En ting er sikkert, sånne argumenter biter ikke på lokale eiendomsutvikklere som for eksempelvis i Porsgrunn der en vil fylle ut elveleiet og bygge leilighetskomplkser, kommunen setter på skylappene og velsigner det ene prosjektet etter det andre.
2012-01-07T17:52:01

Morten ellingsen Morten Ellingsen

7. januar 2012 - 18:52

Hulebjørnens klan

en bok som alle MÅ lese og appropo kaktuser på månen: det står der noe om isbreer og ting
Jeg tenker at om 200 år så bor muligens folk litt høyere opp, og så er dette ikke et stort broblem.
Det er noe med at vi tilpasser oss liksom de problemene vi møter og innretter oss deretter og det er ikke så lenge siden hestemøkka i Oslo's gater ville ødelegge hele vå klode?
2012-01-07T18:33:50

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

7. januar 2012 - 19:33

Jo, men............

Hvis dette stemmer kan det bli problemer når vi får ekstremvær med stormer og orkaner som vi akkurat har hatt og gjorde skader for milliarder.
Vi i Norge kommer nok til å klare oss fint selv om vi får noen problemer hvis dette kommer til å skje. Det er verre andre steder som feks Nederland som har store deler av landet under havnivå.
2012-01-09T14:35:02

Olav Heggum Olav Heggum

9. januar 2012 - 15:35

I all anstendighets navn, man

I all anstendighets navn, man behøver da ikke være forsker for forstå at ''Dagmar'' hadde gjort større skade hvis vannstanden hadde vært 1 meter høyere?

Problemet er at menneskeskapt CO2 utslipp får skylda for denne nivåhevingen, som denne forskeren påstår er irreversibel og godt igang.
2012-01-09T15:49:21

Robin Kristiansen Robin Kristiansen

9. januar 2012 - 16:49

Jeg svarte noen som .............

Jeg svarte noen som ikke trodde dette ble et stort problem.
Det ser ut som dette kommer til å skje.
Om det er menneskeskapt eller ikke kan ikke jeg uttale meg om.
Det får folk som har peiling på det gjøre.
2012-01-07T19:12:19

Harry Andreassen Harry Andreassen

7. januar 2012 - 20:12

Der kom skremselspropagandaen.....

med "sånn kommer det til å bli om hundre år".
Slik fremstillte Havforskningsinstituttet det også etter at dem hadde "studert" en undersjøisk vulkan i Middelhavet, der dem fant surt hav. Makan til progressivitet i propagandaen skal en lete lenge etter.
Og allt dette ha et utspring fra manipulerte data fra East Anglia som forsyner "all verdens forskere" der det "forskes" videre på hvilken måte en skal manipulere folk med hjelp av ferdig manipulerte politikere!
Glemt er kulden som har ligget rundt kloden to tidligere år. Hørte ingenting om at vi kunne få en istid om hundre år.
Men sjangsen for for at vi fryser i hjel er vel mye større enn at vi skal bli kokt i hjel, hvis en skal holde seg til ytterpunktene.
Men den umiddelbare faren er vel at "all verdens forskere" er på vei inn i en økonomisk tørkeperiode, der livsgrunnlaget er truet. Altså; dem risikerer å bli flyktninger på grunnlag av et økonomisk klima.
Hvor mange var det dem sa at dem var i tallet?
2012-01-07T19:29:37

Claes F Neeb Claes F Neeb

7. januar 2012 - 20:29

CO2 utslipp??

Samtidig jubler man som gale i regjeringen over nye store funn av olje. Fantastisk helhetlig politikk! :-)))
2012-01-07T20:15:51

Harry Andreassen Harry Andreassen

7. januar 2012 - 21:15

Hele kloden beveger seg

Platene forskyves og strekkes. Vulkaner, 6000 i tallet.
Japan flyttet seg 18 meter ved siste jordskjelv. Jordens hellningsakse tippet 1°som følge av dette. Hvis vi skulle utført en slik masseforflyttning, ville det blitt klodens største byggverk! Garantert!

Kloden resirkulerer seg selv med hydrokarboner og hele pakka. Land synker noen steder og hever seg andre. Is smelter noen steder og legger på seg andre. Flom skaper næringsrike jorder og elvedeltaer, der folk og dyr har samlet seg for å overleve. Slik har det vært på kloden gjennom historien, der mennesker og dyr har måttet tilpasse seg og utnyttet mulighetene som følge av dette. Det er dette som gjør planeten unik, og som gjør at det finnes liv. Men det finnes selvsagt naturlige farer, både for dyr og mennesker, det vet vi jo. Naturen vil aldri bli 100% sikker for alle. Men vi er tross allt blitt ca 7 milliarder. Ingenting er konstant. Ingenting vokser inn i himmelen. Ikke mennesker, ikke skog. Selv ikke isbreer!
Altså; intet er nytt under solen!
Vi kan vel prise oss lykkelige over at ingen klimaforsker har hatt en finger med i spillet da kloden ble skapt. Sjangsen hadde vel blitt 100% for at dem hadde kludret det til!
2012-01-07T19:43:53

Per Knutsen Per Knutsen

7. januar 2012 - 20:43

Verdens eldste Forretnings-modell

Klimaforskere, som disse bedriver verdens eldste Forretnings-modell: overbevise om at du har et problem, for så å selge løsningen på det etterpå.
Å drive hor er verdens eldste yrke, men ikke forretnings-modell , da det er en mer komplekst måte å tjene penger på, den den inneholder flere stadier.
De aller mest kjente brukere av denne modellen er mafiaen, de har i alle tider brukt modellen til å tjene penger.

Man sa foreksempel at huset ditt var utsatt for tyveri, brann, osv. MEN at mafiaen kunne passe på huset vist du ville betale litt til de hver måned. Vist du ikke gjorde dette laget mafiaen trøbbel, i form at at de selv utførte trusselen.

På samme måte advarer Bellona Statoil om at de får trøbbel vist ikke de gir de milliongaver, osv. Eller de advarer menigmann om global oppvarming, og selger løsningen i form av algeproduksjon i Sahara.
Og Bellona går som det suser.
2012-01-07T20:30:38

Jan haugen Jan Haugen

7. januar 2012 - 21:30

havet og stormer

dette er sykluser som går klimakrise det er noe politikerene finner på for å klare å presse mer penger ut av oss det er gjort prøver på isen på sør og nord polen som set at vi har hatt samme forurensninger før for mange hundrede år siden.
global oppvarming ja ja, hva med før i tiden da hadde vi varme tider og så kom istiden hvem av oss forurenset før istiden da ???
og da de sluttet så ble det kaldere og istiden kom og dur frøys ihel
TULL OG VRØVEL fra poletikere
og så kan man kjøpe klimakvoter hva hjelper det da de pengene går rett i lomma på polletikkerene
det norge forurenser på et år gjør en storby på en dag i ett annet land
men det er vi som får svi
fy og f
2012-01-07T20:47:39

Thore Stoveland Thore Stoveland

7. januar 2012 - 21:47

Merkelig

Det er bare en uke siden jeg leste om en annen forsker som sa at mesteparten av vannet som smelter rundt Nordpolen kommer som snø på Sydpolen og blir liggende der. Noen av fjelltoppene i Himalaya vokser også til tross for at snøen smelter på andre.

Ikke lett å forstå. Tror dette er mer naturlige variasjoner enn menneskapt. Samtidig tror jeg jo det er fornuftig å redusere farlige utslipp. Men tiden vil vel vise hva som er riktig.
2012-01-07T21:21:09

Sivert Almvik Sivert Almvik

7. januar 2012 - 22:21

Jordens helningsvinkel....

Du skriver at Jordens helningsvinkel flyttet seg 1 grad...
Hvor har du den informasjonen fra ?
Det betyr jo at polarsirkelen flyttet seg 1 grad ...gikk den nordover eller sørover ?
2012-01-07T21:38:07

Geir toften Geir Toften

7. januar 2012 - 22:38

Vi vet resultet uansett om havet stiger eller ikke

Vi må betale noen ekstra miljøavgifter.... Som om naturen blir bedre av at jensegutt kaster penger rundt seg i afrika.
Statsministeren kjøpte klimakvote for å kunne reise med privatjet til Tromsø på klimakonferanse.... Disse pengene blir levert til afrikanske land, uten noen særlig form for oppfølging. Hva godt gagner dette naturen????
2012-01-08T07:20:50

Roger Johansen Roger Johansen

8. januar 2012 - 8:20

Landhevingen

Landhevingen vil jo også fortsette som før, er dette tatt med i beregningen ?
2012-01-08T10:51:21

Magne Nordang Magne Nordang

8. januar 2012 - 11:51

Klimareligionen !

Når en kostruerer og dikter opp en ny religion, så er den til ytterste konsekvens en "aad hoc" religion, som "klimaforskerne" og de co2 religiøse bruker til å godskrive absolutt alt som kan tenkes av endringer i atmosfæren og på jorden og i havdypene samt på havets overflate.En kjent religiøs svindler,uttalte at:"Skal du bli rik,så lag deg en religion",og når han rømte fra USA så måtte han "leave behind" 12 -13 luksusbiler,blant annet.Og nå har altså en gjeng såkalte "klimaforskere" ved hjelp av North Ealing University,samt FNs IPCC greid å oppkonstruere en "ad hoc" religion,som har blitt verdens største sugerør til alle statskasser i verden,på grunn av alle mulige og umulige teorier og ismer som tenkes kan.OG IKKE EN ENESTE SENTENS KAN BEVISES.
2012-01-08T11:46:03

Irene Løkke Irene Løkke

8. januar 2012 - 12:46

:))

Liker:))
2012-01-08T13:14:53

Jonas fra skauen Jonas Fra skauen

8. januar 2012 - 14:14

Den satt Magne

Denne mega svindelen må stoppes.
Helt enig med deg Magne, Flott reel sammenligning.