Sær­fra­drag

Det gis flereforskjellige typer særfradrag:

På grunn av alder

I skatteåret 2011 er dettte fradraget falt bort i forbindelse med overgangen til et nytt skatteregime for pensjonister.

I 2010 var reglene slik: Fra og med måneden man fyller 70 år gis dette særfradraget, som er på 19.368 kroner. Hvis ektefeller lignes sammen, har man bare rett på ett fullt særfradrag til sammen. Særfradraget fordeles med en halvpart på hver av ektefellene. Fullt særfradrag for alder, kan bare kombineres med særfradrag på grunn av forsørgelse, eller uvanlig store utlegg ved sykdom.

På grunn av lettere nedsatt ervervsevne

Fradraget gis etter en samlet vurdering av økonomien. Fradraget er på 9.684 kroner. Dette særfradraget kan kombineres med særfradrag på grunn av forsørgelse.

Særfradrag for uførhet

Dette fradraget gis hvis man er mottaker av uførepensjon eller attføringspenger fra folketrygden eller uføre- og invalidepensjon, men uten at ervervsevnen anses som varig nedsatt med minst to tredjedeler. Særfradraget er på 9.180 kroner. Dette særfradraget kan kombineres med forsørgelse og sykdomsutgifter.

Nye regler i 2011
Du har rett til et særfradrag for uførhet hvis du har en nedsatt ervervsevne med minst 2/-del.  Særfradraget er 32.004 kroner. Særfradrag gis ikke dersom du samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Er du under 2/3-delsgrensen får du et halvt særfradrag.

Her kan du lese mer om særfradrag på grunn av store utlegg ved sykdom.

Artikkelen er skrevet av Smarte Penger.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden