980 550

TREGT: Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken er den gjennomsnittlige kjørehastighet på Norges viktigste veinett på 65,9 km/t. Foto: OFV
ABCNyheter
ABCNyheter AS Kirkegata 17 Oslo 0153
22 80 85 80 tips@abcnyheter.no
true motor fartsgrense,samferdsel,trafikk,vei,motor
Tor Strand Tor Strand er redaktør i ABC Nyheter. 90548980 tor@abcnyheter.no
Norsk veistandard

Snittfarten på Europaveien er nesten 40 km/t under anbefalt

Norge har dårligere veikvalitet enn land som Aserbajdsjan, Etiopia, Jamaica og Kambodia.

– En gjennomsnittlig hastighet på 65,9 km/t på landets viktigste veinett, Europaveinettet, tilfredsstiller ikke dagens krav til effektivitet i transportsystemet, sier Vilrid Femoen, leder politikk og strategi i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Rådets mål er ifølge Femoen å fremme en effektiv veitrafikk med minst mulig skade på mennesker og miljø. På den bakgrunn har OFV fått utarbeidet rapporten «Kvaliteten på veien». Den dokumenterer at den norske veistandarden er blant Europas aller dårligste.

– Et trygt og effektivt veinett er en forutsetning for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning, men store deler av landets Europaveinett har en fysisk standard som ikke er i tråd med de såkalte AGR-kravene, slik det fremgår av gjeldende FN-avtale. De stiller krav om en effektiv og sikker Europavei, som bør være utbygd for en fartsgrense på minium 80 km/t, helst 100 km/t, sier Femoen.

Men den norske Europaveien har ifølge OFV-rapporten lav teknisk standard med svingete og smale veier. Gjennomsnittshastigheten er under 70 km/t, og mange steder er den anbefalte fartsgrensen 20 km/t. 30 km/t og 50 km/t er helt vanlig. Dermed bryter Norge med FN.

Viktig for økonomisk vekst

Hva har de forente nasjoner med norsk veistandard å gjøre, tenker du kanskje. Sammenhengen er FNs Europa-delegasjon som jobber for å fremme økonomisk utvikling. Et godt Europaveinett anses som et viktig middel for økonomisk vekst. Det er her AGR-kravene kommer inn.

AGR står for Agreement, men fullt navn er Europeisk avtale om internasjonale hovedtrafikkårer. Avtalen omfatter Europaveiene, og stiller krav til veienes standard. Avtalen har ifølge Statens vegvesen eksistert siden 1950. Norge tiltrådte avtalen først i 1992.

– Ifølge våre beregninger har vi gode veier om mellom 50 og 100 år. Samferdselsministeren har uttalt at vi har god vei om 15-20 år, sier Femoen

Dårligere enn Etiopia

Ifølge World Economic Report er Norge på 84. plass av 134 land når det gjelder veistandard. I The Global Competitiveness Report fra 2011, utarbeidet av World Economic Forum, kommer Norge på 79. plass av 139 land hva gjelder veikvaliteten - bak land som Aserbajdsjan, Etiopia, Jamaica og Kambodia.

– Den norske veistandarden er blant de laveste i Europa. Sammenligner vi Norge med land det er naturlig å sammenligne oss med, er det bare Malta som har dårligere veier i Europa, sier Femoen.

Alle som har kjørt bil på Malta vet at det nærmest er umulig å kjøre raskere enn 50 km/t.

En undersøkelse som konsulentselskapet Rambøll utførte på oppdrag av OFV i 2010 sammenlignet gjennomsnittshastigheten mellom de største byene i 12 europeiske land. Norge hadde den laveste gjennomsnittshastigheten (65 km/t) - dårligere enn Albania. Raskest gikk det i Tyskland. Strekningen Hamburg-München toppet listen med en snitthastighet på 113 km/t.

De dårlige veiene i Norge skyldes kanskje de topografiske forholdene?

– Det har ingenting med topografi å gjøre. Byforbindelser som går over fjellområdene i Østerrike og Sveits har en gjennomsnittlig kjørefart som ligger i intervaller mellom 90 og vel 100 km/t. Albania har også mye fjell og mye svakere økonomi enn Norge. Men i Albania ser man vei som en mulighet til å bedre konkurranseevnen, en tanke som er temmelig fremmed i Norge, sier Femoen.

Kroatia som forbilde

Hun mener den dårlige veistandarden handler om politisk vilje.

– Vi vet utmerket godt hvordan vi bygger broer og tunneler. Men vi har brukt ekspertisen vår til å bygge broer og undersjøiske tunneler for å binde øyer til fastlandet, som et distriktspolitisk virkemiddel, i stedet for å prioritere Europaveien, sier Femon

Hun viser til Kroatia som i løpet av 10 år greide å bygge ut hele Europaveien fra Split til Brgat fra å være en vei med simpel standard og lav snittfart, til å bli en firefelts vei med 100 km/t.

– Kroatia har heller ingen enkel topografi, men prioriterte å bygge ut hovedfartsåren i stedet for å binde landets mange øyer til fastlandet, uttaler Femoen.

Hva kommer det av at vi er så tilbakestående på vei?

– I Norge er vi altfor fokusert på trafikkmengde i stedet for veiens funksjon. Det har gitt grelle eksempler som Eidettunnelen på E6 i Østfold som ble bygd med kun tre løp, men som etter bare fem år måtte endres til fire.

Overfor Aftenposten har direktør i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, innrømmet at det ble begått feil da Eidettunnelen ble bygd..

– I etterpåklokskapens lys så kan en si at vi kanskje burde ha bygget ut firefelts vei i større omfang, men det var ikke vilje til det. Det ble ikke gitt økonomiske rammer som tilsa at vi kunne gjøre det på 1980- og 1990-tallet, har Aksnes uttalt til Aftenposten.

Svekket konkurranseevne

Hos Opplysningsrådet for Veitrafikken mener man fokuset er feil

– Myndighetene har veldig mye fokus på for eksempel midtdelere for å få ned antall drepte, og det er vel og bra.

– Men vi savner den nasjonsbyggende tankegangen hos våre myndigheter når det gjelder veiene, og etterlyser evnen til å se at de dårligere veiene blant annet er konkurransehemmende for Norge og norsk næringsliv.

– Vi er ikke fornøyde

I tilsvar på OFVs rapport erkjenner samferdelsministeren at snitthastigheten på Europveinettet er for lav

Rapporten viser at den gjennomsnittlige hastigheten på Europaveinettet i Norge er på 65,9 km/t. Er dette tilfredsstillende sett fra regjeringens ståsted og hva akter man å gjøre for å økte snitthastigheten i tråd med de såkalte AGR-kravene?

– Vi er ikke fornøyde med dette. Regjeringen er i ferd med å bygge ut riksveinettet til bedre standard. Vi bevilger nå 12 milliarder mer per år til samferdsel, og har åpnet 60 mil ny riksvei, tilsvarende strekningen Svinesund-Trondheim. Inntil 18 nye store veiprosjekter skal startes opp i 2012. Neste år skal vi legge fram en Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 som vil ta nye steg i å utvikle veinettet til å bli mer i tråd med de krav som veinormalene setter til et tjenlig veinett for næringsliv, og samfunnet for øvrig, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Når det gjelder AGR-avtalen er mange av bestemmelsene om standard, etter Samferdselsdepartementets vurdering, å betrakte som anbefalinger, ikke ufravikelige krav. Det er også viktig å merke seg at avtalens anbefalinger i liten grad tar hensyn til at vi i Norge har en del europaveier med veldig lav trafikk.

I The Global Competitiveness Report fra 2011, utarbeidet av World Economic Forum, kommer Norge på 79. plass av 139 land når det gjelder veikvaliteten. Er det tilfredsstillende, og hva akter man å gjøre for å øke veikvaliteten?

– Nei dette er ikke tilfredsstillende! Norge skal være gode på vei og tåle sammenligning. Derfor har denne regjeringen økt, og vil fortsatt øke, satsningen på samferdsel. Vårt mål er et tipp topp moderne hovedveinett i løpet av 20 år, sier samferdselsministeren.

Les også:

Her kommer det nye fotobokser

Her er fotoboksen som tar flest råkjørere

Slik fungerer de nye fotoboksene

Så fort kan du kjøre forbi fotoboksene

Les mer motorstoff

 

Les flere nyheter her

Saken er opprinnelig publisert på klikk.no.

Lesernes kommentarer

2012-04-20T21:53:35

Ingar Nilsen Ingar Nilsen

20. april 2012 - 21:53

Huff da, Terje

Du føler deg ikke litt innesnødd nå?
2012-04-20T13:10:05

Per Ivar Frøiland Per Ivar Frøiland

20. april 2012 - 13:10

En politisk komedie

samferdselministeren som innrømmer at farten er for lav på norske veier er merkelig også den første til å rope "farten må ned". Det er lurt å tenke over hva du uttaler, særlig når du er såkalt minister som skal sørge for best mulig trafikkavvikling! Jeg synes det er på tide at noen tar seriøst tak dette med farten , og ser hva det ville bety hvis alle biler i Norge kjørte bare 10km/t fortere i snitt. Gjennomsnittsbiisten ville hatt ca en ferieuke ekstra i året ved å "spare bare 1 minutt pr mil" som politi og byåkrater forteller sier. Tenk hva det betyr hvis alle biler i Norge ser til å få opp faten tilsvarende. 33.5 timer pr år 1.800.000 biler på veien daglig. Resultatet forteller at det er meget modig gjort å stadig skrike " me må køyra saktere" Samfunnsøkonomisk er det i hvertfall aldeles på bærtur !
2012-04-20T13:14:33

Christopher Marx Christopher Marx

20. april 2012 - 13:14

Jens lyver!

Arebeiderpartiet med SV og deres gjennomført falske politikk er med på å gjøre Norge til et uland mht veistandard. Regjeringen bruker sjokkerende lite midler for å bygge 4-felts veier hvor det er mer enn nok trafikk og mye møteulykker. Jeg kan ikke huske sist jeg har sett en samferdelsminister som er så til de grader inkompetent og dårlig på å få ting gjort. Magnhild Meltveit Kleppa kommer på jumboplass og er en tafatt politiker mht å fremme samferdsel som veibygging (livs-nødvendig 4-felts vei mellom bl.a Oslo/Kristiansand) og bedre/raskere jernbane mellom Oslo Kristiansand. Hun burde hatt vett til å ta sin hatt å gå for lenge siden, men hun sitter fremdeles ved roret og ødelegger/gjør ingenting.
2012-04-20T13:15:47

Magne aaseng Magne Aaseng

20. april 2012 - 13:15

Veistandar

Terje, du må virkelig ta deg en tur ut på de norske bygedene kan du med selv syn se på vegstandaren vi har, når det gjelder landeveis røvere så har vi også den slags, og det er den norske stat med handlings lammede politikere.
2012-04-20T16:01:47

Terje Johannessen Terje Johannessen

20. april 2012 - 16:01

Jeg bor på bygda, men, når

Jeg bor på bygda, men, når jeg ser farten på veiene her, så kan jeg ikke se at Norge har mye til felles med veiene i de landene man sammenlikne rmed, for å dumme ut Norge. Veiene ER dårlig vedlikeholdt. Det er ikke til å komme fra. Men nå er det sånn at behovet for vedlikehold staret for MANGE år siden. Så denne regjeringe er ikke noe bedre, eller dårligere, i så måte , enn den borgerlige regjeringa som satt før denne. Nå har det imidlertid de siste årene vært satt i gang mange nye veiprosjekter og man bruker faktisk store summer på veiutbygging. Man skal ikke la seg forblinde av den typen " rapporter" som omtales her. Man bør vel også bruke en smule logikk, og også vite litt mer fakta om det som faktisk skjer.
2012-04-20T18:02:24

Thore Stoveland Thore Stoveland

20. april 2012 - 18:02

Hmm.

Jeg skjønner at det er vanskelig når partiet man har stemt på ikke innfrir. Men av og til er det bedre å innrømme at de ikke gjør jobben sin enn å prøve å motbevise det.

Dette gjaldt veier. Hva med alt annet som forfaller i dette landet?
2012-04-20T20:56:35

Terje Johannessen Terje Johannessen

20. april 2012 - 20:56

Det er nok ikke mange som

Det er nok ikke mange som seriøst med hånden på hjertet kan snakke om noe forfall her i Norge. Har du fulgt med i det siste så ser du nok andre land der man kan snakke om forfall. Hva med regjeringen som satt før de rødgrønne?? Kan du huske noe positivt som skjedde da??? Jeg kan huske EN ting. Røykeloven. Altså et nytt påbud\forbud.
2012-04-20T13:24:18

Per håkon wettre Per håkon Wettre

20. april 2012 - 13:24

Norsk veistandard

I tillegg til Etiopia kan vi trygt plusse på: Kenya, Tanzania, Kongo, Elfenbenkysten,
Mongolia, osv, osv....
Private aktører må slippe fritt til all ny veibygging. Staten må en gang for alle legge penger på bordet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet. La Statens Vegvesen og Mesta få ansvaret for brøyting og strøing. Lenger strekker ikke deres kompetanse!
2012-04-20T13:24:40

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

20. april 2012 - 13:24

Overskriften.......

er direkte latterlig. Man samenligner gjennomsnittsfarten, med anbefalt topp fartsgrense. Det er da det samme som å sammenligne hårnett, med gevir, de passer begge best på hodet, emn ingenting eller er felles.

Så skrives det om blandt annet Albania, der de har masse folk som bor på ett lite område, det er nok riktig at det er mye fjell der, men rundt 80% av folk bor IKKE i fjellområdene, noe som betyr at veiene der er deretter.

"Hun viser til Kroatia som i løpet av 10 år greide å bygge ut hele Europaveien fra Split til Brgat fra å være en vei med simpel standard og lav snittfart, til å bli en firefelts vei med 100 km/t."

Dette er en strekning på 17 mil, noe som betyr at de har bygget 1,7 mil motorvei i året.....KJEMPEPRESTASJON!!! Den binder den største havnebyen til nærliggende områder.

"Raskest gikk det i Tyskland. Strekningen Hamburg-München toppet listen med en snitthastighet på 113 km/t."

Ja der er jo samme behov for vei i Norge og Tyskland. Disse to byene alene har mye mer folk enn hele Norge, så må det tas med at veiene går gjennom tettbefolkede områder, og at da trafikkgrunnlaget ikke er helt det samme. Jeg vil da tro at det er flere titals ganger så mange biler på denne strekningen enn mellom byer på østlandet, for ikke å snakke om Oslo - Bergen.
2012-04-20T14:44:19

Bård Finckelsen Bård Finckelsen

20. april 2012 - 14:44

Einar

Du sier at disse landene som har bedre veg en Norge har mer folk og mye mer trafikk.
Joda og de har mye større vegsystemer også.
Men når norge har tilsluttet seg en avtale som forplikter oss til å holde en hvis standard så langt tilbake som i 1992.
Ja da syns jeg det er rart at det ikke er blitt utført mer.
Meltveit Kleppa sier at det er letter for svanskene fordi de bygget bredere når de bygget vei.
Det er det som er problemet vi tenker for lite i dette landet. vi skal ha peeng på bok til neste generasjon men vi overlater de et etterslep på mange hundre miliarder bare i vedlikehold. av veier og bane.
Det er på tide at politikere i alle leire ser at utgifter til samferdsel er utgift til inntekt.
Også handler det om trygghet 9i traffikken. et minimum av veg i norge burde være 4felt fra oslo rundt kysten opp til tronheim og videre nordover samt et par tverforbindelser i sør.
All transport for oljeindustrien mellom Bergen og Stavanger bruker 4,5-5 timer og tusenvis av kroner i ferger og bommer for å forflytte seg 160km her er masse å spare på god vei og effektiv veg.
Det handler om politisk vilje noe desverre ikke hverken de rødgrønne eller de borgerlige untatt Frp har.
2012-04-22T21:45:27

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

22. april 2012 - 21:45

"Det er på tide at politikere

"Det er på tide at politikere i alle leire ser at utgifter til samferdsel er utgift til inntekt.
Også handler det om trygghet 9i traffikken. et minimum av veg i norge burde være 4felt fra oslo rundt kysten opp til tronheim og videre nordover samt et par tverforbindelser i sør. "


Jeg tror ikke du finner ett eneste sted i verden med så lite bebyggelse over en så lang strening, som har firefelts..........Og om det finnes behøver de ikke å krige med flere fjorder, blandt annet verdens lengste og europas dypeste...... Vi ha allerede verdens lengste veitunell på vestlandet pluss noen andre som kommer veldig høyt på listen. Dette for å forsere fjell og atter fjell, på steder med veldig liten bebyggelse.
2012-04-20T20:57:57

Christopher Marx Christopher Marx

20. april 2012 - 20:57

17 mil må være feil

Jeg har lest at den kroatiske biten av E65 er over 60 mil lang fra grensen mot slovenia i nord til montenegro i syd.
2012-04-21T19:38:19

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

21. april 2012 - 19:38

Det som tok 10 år og bygge er

Det som tok 10 år og bygge er veien mellom Split og Brgat.. Dette skal vere en distanse på 169 kilometer
2012-04-26T21:44:44

Christopher Marx Christopher Marx

26. april 2012 - 21:44

Må være feil

Det må være feil, denne biten er garantert over 50 mil, bare se på kartet. Kan hende du har lest 1690 km eller at det skulle være 169 mil, se på kartet så ser du at Adriaterhavskysten av Kroatia er minst 50 mil lang....eller som Trondheim-Oslo
2012-04-27T11:01:03

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

27. april 2012 - 11:01

Kanskje du skulle se hvor

Kanskje du skulle se hvor Split og Brgat er før du begynne å prate tull. Hverken jeg eller artikkelen snakker om hvor lang Adriaterhavskysten er, MEN hvor langt det er mellom Split og Brgat. Split ligger ett stykke sør for midten av landet, og Brgat ligger sør i landet. Dersom hele strekningen er 50 mil, så er det vel ikke utrolig at en mindre del av strekningen kan vere noe kortere?, for eksempel ca 17 mil?

Eller så hadde de jo vert interessant å finne ut hvordan en kyststrekning som du sier er 50 mil, kan gi 169 mil motorvei...... siden du mener jeg har lest dette feil :)


Ellers så kan man også nevne at det er litt merkelig å sammenligne med en veistrekning som denne mens de "glemmer" å nevne at denne veien på travleste sted har en gjennomsnittlig døgntrafikk på over 31 000 biler, og i Høysesongen topper det seg med over 53 000 biler i døgnet. det laveste døgntrafikk tallen på strekningen er på rundt 5000 biler i døgnet, ca 10 000 i høyseseongen. Det er også bompenger i massevis langs denne Europaveien!

Dersom man sammenligner disse tallene med Norge, vil man finne at for eksempel Olso Bergen, der mange vil ha 2 felt hver vei. Der er det en døgntrafikk på rundt 1800 biler som passerer gjennom Lærdalstunnelen, om du legger til noen få som kjører fjelloverganger for utsitkens skyld og av andre årsaker (selv om disse sannsynligvis fortsatt vil kjøre fjelloverganger etter en eventuellt ny vei) så blir det med litt godvilje 2200 biler i døgnet i gjennomsnitt. Da er det vel noe tåpelig å sammenligne med Europeiske land som har 4-5-6-7 ganger så mye trafikk?
2012-04-27T15:07:52

Olav Heggum Olav Heggum

27. april 2012 - 15:07

Her ser det faktisk ut som at

Her ser det faktisk ut som at du forsøker å rettferdigjøre manglende veiutbygging og vedlikehold med for lite biler. Hvis det er årsaken til at 75% av bilrelaterte avgifter IKKE går til veier, er vel kanskje bilrelaterte avgifter 75% for høye?
2012-04-28T14:36:46

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

28. april 2012 - 14:36

Det vi da vere utrolig om det

Det vi da vere utrolig om det som har sagt så mange ganger, nemlig at vi bygger vei etter behov, nemlig etter hvor mange kjøretøy som er på veien hver dag, endelig vil synke inn hos deg Olav, men ja, du har rett, manglende veiutbygging er på grunn av manglende trafikkgrunlag, noe som stort sett er vanlig å se på i de fleste land før man bygger vei.

Angående disse 75% som du maser om, som noen påstår er 66% og noen andre 80%, men la oss holde oss til dine 75% av......ja jeg vet ikke helt hvilket tall, siden noen av dere påstår at staten tar inn 60 milliarder, mens andre sier 100 milliarder på bilrelaterte avgifter.......men pytt, pytt, hva er da 40 milliarder mellom venner. Dere virker ikke så nøyaktige i tallberegningene i det hele tatt allikevel.

Det som jeg har lest......mange steder er ikke at avgifter relatert til bil, skal dekke bygging og vedlikehold av veier, men derimot at det skal dekke bilrelaterte utgifter som blir påført oss. Dette inneberer alle ekstrautgifter vi har på grunn av motorsykkel, bil og vogntog. Det kan nevnes ekstra utgifter som sykehus har, trygdeutgifter, politi, og masse, masse annet. Jeg er fullstendig klar over at du ikke er enig i dette, men det er nå engang slik det er, om du er enig eller ikke :)

Så dersom du nå kan legge frem tall på hvor mange bilrelaterte milliarder Staten får inn, og hvor mange bilrelaterte milliarder Staten har som utgifter, da kan vi diskutere det nermere :)
2012-04-20T13:35:22

Kjell zaal Kjell Zaal

20. april 2012 - 13:35

Kleppa

Ho er grei å ha på den plassen for Jens.
ho tar ikke på vei om ho driter seg ut. og ikke holder det ho låver.
Og det passer Jens , for da slepper han ut med noen bompengekroner som han kan be Støre disponere i steden.
2012-04-20T13:36:02

Olav Heggum Olav Heggum

20. april 2012 - 13:36

Tenk hvis miljøaktivistene

Tenk hvis miljøaktivistene hadde visst hva effektiv trafikkavvikling og høyere fart har å bety for avgassutslipp :-)

Alternativt, de vet det veldig godt, og har avslørt seg selv og sin egentlige agenda :-)
2012-04-20T13:42:16

Hallgeir Olden Hallgeir Olden

20. april 2012 - 13:42

Dårlige veier?

Hva er det sånn syting for?
Det sier seg selv at med de høyeste bilavgiftene og eldste bilparken er det ingen vits i å ha gode veier. Det gir jo ingen mening.

Derfor trenger vi heller ingen samferdselsminister med gangsyn og visjoner. Ettermæle til dagens politikere blir ikke at de skal huskes for oppgradering av en nedslitt infrastruktur.
De har jo helt andre ting å konsentrere seg om, de må jo ta hånd om sine egne pensjoner og goder, de må dele ut midler til resten av verden, de må late som Norge er en stormakt i fredsmeglinger og utenrikspolitikk, osv, osv.

Politikerne er jo ikke valgt inn på Stortinget for å tjene innbyggerne og
gjøre det beste for Norge, er de vel?
2012-04-20T13:50:35

Olav Heggum Olav Heggum

20. april 2012 - 13:50

Grunnen til de høye

Grunnen til de høye bensinprisene er nordmenns høye timebetaling.
2012-04-20T14:39:08

Terje Korsrud Terje Korsrud

20. april 2012 - 14:39

bensinpriser

Det er avgiftene i norge det, ikke lønninger ?
2012-04-20T16:36:34

Olav Heggum Olav Heggum

20. april 2012 - 16:36

Det argumentet har jeg

Det argumentet har jeg forsøkt å bruke også :-)
2012-04-20T21:12:33

Paul Oskar Rosenquist Paul Oskar Rosenquist

20. april 2012 - 21:12

Lønninger og avgifter!?

Fylte full tank i Alanya (Tyrkia) på mandag til
ca 15 kr literen. Hva det er som gjør at de har samme pris som Norge og Sverige vet jeg ikke, men Svenskene har lavere lønn og avgifter enn oss. Tyrkere har 1/4 av norske lønninger om de i det hele tatt har jobb!
2012-04-21T19:40:14

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

21. april 2012 - 19:40

Dersom dette er sant, så kan

Dersom dette er sant, så kan du kanskje forklare hvorfor diselen er billigere i England enn i Norge, selv om diselavgiften er 2 kroner høyere i England?
2012-04-24T16:24:54

Olav Heggum Olav Heggum

24. april 2012 - 16:24

Vel, doktrinen er, som du

Vel, doktrinen er, som du selv har framført utallige ganger, siden vi har så høy timebetaing i Norge, må vi ha høy drivstoffpris, ellers ville vi kunnet kjøpt for mange liter drivstoff pr. timelønn :-)
2012-04-25T11:12:41

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

25. april 2012 - 11:12

Det er da ingen doktrine, det

Det er da ingen doktrine, det er bare noe som normalt tenkende personer klarer å forstå att dersom vi allerede er en av landene i Europa som får mest drivstoff pr timelønn, så er IKKE den norske drivstoffprisen høy.

Din "doktrine" går på at lønningene ikke har noe med bensinprisen å gjøre. Dersom vi anser dette for å vere sant, kan DU da forklare hvordan diselen kan vere billigere på bensinstasjonene i England, selv om de betaler rundt 2 kroner mer i diselavgift enn vi gjør?
2012-04-25T13:47:50

Olav Heggum Olav Heggum

25. april 2012 - 13:47

Fordi det ikke er lønnsomt

Fordi det ikke er lønnsomt for den engelske statsøkonomien og holde en kunstig høy drivstoffpris vil jeg anta. Drivstoff utvunnet på norsk sokkel selges jo godt under norsk pris ex. avg. i USA også.
2012-04-25T14:20:59

Einar Ofsteng Einar Ofsteng

25. april 2012 - 14:20

England betaler samme pris

England betaler samme pris som vi, og USA for Oljen........jeg vet ikke om du er klar over de, men oljeprisene blir ikke bestemt av de enkelte land.
Avgiftene i England er 2 kroner høyere på disel enn i Norge. Tror du at lønninger som er under halvparten av de Norske kan ha noe med saken å gjøre? eller vil du fortsatt fortrenge fakta?
2012-04-26T11:13:50

Olav Heggum Olav Heggum

26. april 2012 - 11:13

Du hevder altså at den norske

Du hevder altså at den norske stat er totalt uten påvirkningskraft på nedstrøms oljepriser i Norge?

Vi snakker altså om det samme drivstoffet som blir solgt til 1/5 av norsk pris etter å ha blitt fraktet halve verden rundt?

Du har jo selv hevdet at vi MÅ ha høy drivstoffpris for å regulere forbruket, eller som du vel formulerte det, ''vi får fler liter pr timelønn enn de aller fleste andre'', akkurat som om det skulle vær en naturlov mot at nordmenn skulle få tilgang til billig drivstoff fra egen sokkel.